Under förra året undersökte Livsmedelsverket närmare 5 000 prover från svenska levande djur och animaliska livsmedel. Det som framkommit är att det inte finns någon hälsorisk från läkemedel eller miljögifter för den som äter kött, fisk, ägg, mjölk eller honung från Sverige.

Däremot har höga halter bly hittats i enstaka prover av vilt, sannolikt har dessa förorenats från ammunition, skriver myndigheten.

Halter av tungmetaller, andra miljöföroreningar och mögelgifter var låga och under gränsvärdena.

Även importerade livsmedel är säkra, enligt Livsmedelsverket. Samtliga 82 prover var fria från läkemedelsrester och tungmetaller.