Områden med kompensationsstöd finns framförallt i norra Sverige och i skogs- och mellanbygderna i mellersta och södra Sverige. En tyngdpunkt av den svenska produktionen av mjölk och nöt- och fårkött finns i dessa områden.

– LRF anser att det är viktigt att stödvillkoren inte försämras för de här grupperna, i synnerhet inte när mjölkbönderna lever under stor press, säger Lars-Erik Lundkvist, LRFs expert på konkurrensvillkor och regelförenklingar.

Förslag på förbättringar

Han berättar att man före sommaren träffade EU-kommissionen i Bryssel och framförde sina synpunkter på justeringar som man också argumenterat för i den grupp som arbetar med frågan och där LRF ingår tillsammans med näringsdepartementet och Jordbruksverket.

LRF vill framförallt:

  • Minska de trappstegseffekter som kan uppstå mellan olika jordbruksföretag i samband med uppdelningen i olika företagstyper från och med 2015.
  • Att ersättning ska utgå även till foderareal i områden utan djur och med låg djurtäthet. Sådana områden har idag ingen ersättning alls.
  • Att man ändrar beräkningen av djurenheter för får- och lammproducenter, och att man även inkluderar häst bland djurenheter.
  • Ha ett övergångsstöd till företag som drabbas hårt när den nya områdesindelningen införs 2016.

Med tanke på hur komplex frågan är så tror Lars-Erik Lundkvist att det kan bli svårt att få igenom alla de förändringar LRF har föreslagit. Men påverkansarbetet pågår och nya möten med näringsdepartementet är inplanerade.

LRF vill ha fem regioner i norr och söder

Vid sidan av stödvillkoren har LRF även lämnat synpunkter kring den nya områdesindelningen 2016. Regeringen har redan föreslagit fem områden för norra Sverige, samma antal som LRF rekommenderade. Även för södra Sverige har LRF rekommenderat fem områden och här har regeringen ännu inte lagt något förslag.

– När det gäller stödnivåer och andra villkor så kommer vi att ha ett bättre underlag när man i september eller oktober ser utfallet av årets stödansökningar. Då fortsätter diskussionerna med departementet och Jordbruksverket om 2016 års ersättningar, säger Lars-Erik Lundkvist.