Mjölken engagerar. Över 80 000 personer har skrivit på LRFs namninsamling för mjölken och på mjölkmötet i Jönköping i måndags samlades närmare 600 bönder, konsumenter och alla andra aktörer däremellan för att diskutera möjliga vägar ut ur mjölkkrisen.

Mjölkkrona oavkortat till bönderna

Sverige riskerar att tappa en väsentlig del av sin mjölkproduktion och förutom långsiktiga åtgärder behövs extraordinära insatser i nuläget.

– Därför utvecklar LRF och ICA vårt redan pågående samarbete för att öka andelen och värdet av svenska livsmedel i ICAs sortiment. Tillsammans med ICA-kunderna gör vi nu en extra insats för att bidra till att vi även i framtiden ska ha god tillgång till svenska mejeriprodukter, berättar Anders Källström, VD och koncernchef för LRF.

Från måndag den 21 september kommer ICA och ICA-handlarna lägga in en grundplåt om 25 miljoner kronor. Kunderna ges samtidigt möjlighet att bidra med en extra "mjölkkrona" som införs på merparten av den mjölk som säljs i ICA-butikerna under sex månader. De kunder som vill kan då genom att välja dessa mejeriprodukter vara med och ersätta mjölkbönderna med en extra mjölkkrona. LRF och mejeriföreningarna ser till att mjölkkronan går oavkortat till Sveriges mjölkbönder.

Starkt signalvärde

Direktersättningen fördelas på respektive företags månatliga leveransvolym. LRF Konsult har fått i uppdrag via LRF att ansvara för fördelningen av mjölkkronan till Arlas cirka 3 100 leverantörer. Läs mer om det på LRF Konsults webbplats. Övriga mejerier fördelar utbetalning direkt till sina leverantörer. Mer praktisk information om hur detta ska ske kommer senare.

– Vi räknar med att kampanjen, inklusive ICAs del, kommer att ge cirka 100 miljoner kronor i extra intäkter. Men satsningen räcker naturligtvis inte för att lösa den akuta krisen. Det är en begränsad ekonomisk ersättning men med starkt signalvärde om situationens allvar. Och som förhoppningsvis sporrar fler att agera. Vi erbjuder ju andra handelskedjor att också haka på, säger Anders Källström.

Långsiktiga åtgärder nödvändiga

Den extra ersättningen beräknas som sagt ge 100 Mkr på sex månader vilket motsvarar ca 7 öre/kg för all mjölk. Eftersom ICAs extra ersättning går till det mejeri som levererat mjölken kan ersättningen variera beroende på vilket mejeri som mjölkföretagaren levererar till.

Mjölkkronan, som också blir en symbol för mervärdet i den svenska mjölken, är ett steg på vägen. För det behövs framförallt långsiktiga åtgärder. Här är två exempel på områden som behöver utvecklas:

Ökad konkurrenskraft
Det svenska jordbruket behöver ökad konkurrenskraft. Bönderna arbetar kontinuerligt med att öka produktiviteten och effektiviteten i de egna företagen. Men det räcker inte – för samtidigt som intäkten för varje kilo såld mjölk är densamma som mjölkbönderna får i andra länder, så är Sveriges bönders kostnader på grund av politiska beslut högre. Många andra länder har en långsiktig strategi och handlingsplan för sin livsmedelsproduktion och ser livsmedelsförsörjning som ett av de absolut mest strategiska områdena att både säkra och utveckla. Det arbete som är påbörjat med en svensk livsmedelsstrategi är bra men nu måste regeringen skyndsamt genomföra åtgärder för att säkra konkurrenskraften. Fler och kraftfullare politiska åtgärder krävs.

Tydligare ursprungsmärkning
Det måste vara lätt för konsumenterna att välja svenskt. En viktig åtgärd är den nya frivilliga svenskmärkning som LRF, Svensk Dagligvaruhandel och Livsmedelsindustrierna lanserar i höst och som kommer underlätta för konsumenter att hitta svenska produkter i butikerna. Märkningen är en viktig faktor för försäljningen av svenska råvaror.

Andra gemensamma insatser

I början på nästa vecka kommer även mer information om ICAs pågående TV-kampanj och andra gemensamma insatser under hösten.