– Det är bra att flertalet oppositionspartier i riksdagen tar upp jord- och skogsbrukets konkurrenssituation och föreslår anpassningar nedåt av dieselskatten för arbetsmaskiner.
Även det prekära läget för landets mjölkbönder uppmärksammas och förslag om nationell medfinansiering av EUs krisstöd samt betesersättning välkomnas, säger LRFs förbundsordförande Helena Jonsson.

– Jag ser även i motionerna att det finns ett stöd för arbetet med en nationell livsmedelsstrategi för att de gröna näringarna ska kunna bidra till ökad produktion och fler jobb i hela landet framöver. Det är därför beklagligt att enstaka partier fortfarande tror att unika svenska miljöskatter ska ge ökad konkurrenskraft på en öppen marknad, säger Helena Jonsson.

– När det gäller företagandets villkor finns det förslag om sänkta sociala avgifter vilket för småföretagare som överväger anställningar är en nyckelfråga. Det gäller även behovet av högre ambitioner kring minskat krångel och bättre samarbete mellan företagare och myndigheter, avslutar Helena Jonsson.

Kristdemokraterna

 • Förändra beteskravet för mjölkkor i lösdriftsbesättningar. Öppna därmed upp för betesstöd från EU.
 • Satsa 335 Mkr för att ersätta merkostnader inom mjölkproduktionen i Sverige. 100 Mkr av satsningen omfördelas inom landsbygdsprogrammet.
 • Nej till regeringens indexering av bensin- och dieselskatten och lägre generell skattehöjning än regeringen.
 • Ökad milersättning med 1,50 kr/km för arbetsresor.
 • Ökad fordonsskatt.
 • Återinför sänkt arbetsgivaravgift för ungdomar upp till 22 år.
 • Ingen skatt på inkomster upp till 0,5 Mkr för ungdomar under 25 år (för akademiker 30 år).
 • Behåll och utveckla RUT-avdraget.
 • Höjt anslag för vägar och järnvägar på landsbygden med 50 Mkr/år under 2016-2019.
 • Finansiering av KDs förslag sker bl a genom införande av en kemikalieskatt på hemelektronik och PVC-material (ca 3,5 miljarder kr/år).

Centerpartiet

 • Nej till höjd skatt på bensin och diesel samt ökad återbetalning av jord- och skogsbrukets dieselskatt till 171 öre/l. Nettoeffekt jämfört med regeringen cirka 50 öre/l diesel i form av sänkt kostnad för arbetsmaskiner.
 • Nationell medfinansiering av mjölkstödet från EU (ca 75 Mkr).
 • Ökad ersättning för metangasreducering.
 • Ökad fordonsskatt.
 • Ökade möjligheter för strandnära byggande.
 • Sänkt arbetsgivaravgift för ungdomar.
 • Slopad arbetsgivaravgift för den första anställda.
 • Förstärkt ROT- och RUT-avdrag.
 • Ny punktskatt vid förbränning av sopor (100 kr/ton).
 • Införande av en kemikalieskatt på hemelektronik och PVC-material (ca 3,5 miljarder kr/år).
 • Avskaffad nedsättning av energi- och koldioxidskatter för gruvindustrins fordon. 
 • Bibehåll skattebefrielsen för biodrivmedel.
 • Ej höjd skatt på förnybar el.
 • Premier för miljölastbilar och elbussar.

Moderaterna

 • Sänk jord- och skogsbrukets dieselskatt med 50 öre/l i form av ökad återbetalning.
 • Se över utformningen av beteskravet och intensifiera generellt arbetet med likställda förutsättningar inom EU.
 • Betala ut EU-ersättningarna så tidigt som möjligt.
 • Livsmedelsstrategin och det nationella skogsprogrammet tas upp i motionen.
 • Inför ett förstajobbet-avdrag (sänkt inkomstskatt).
 • Nedsatt arbetsgivaravgift för unga upp till 21 år.
 • Nej till regeringens förslag om begränsningar i ROT och RUT, höjda inkomstskatter samt ökade skatter på bensin och diesel.
 • Enklare att starta företag, sänkt aktiekapital, förenklingar (”en dörr in”) m m.
 • Stärk exportnäringen.
 • Sänkt effektskatt för kärnkraft.
 • Ökad fordonsskatt.
 • Tillåt tyngre lastbilar (74 ton) och öka vägunderhållet.

Folkpartiet

 • Ny läckageskatt 2017 som ersätter handelsgödselskatten, fp öppet för nya konstruktioner av skatten som bedöms ge 290 Mkr/år.
 • Ingen ökad skatt på bensin och diesel.
 • Ökad fordonsskatt.
 • Avskaffad värnskatt, kraftigt höjd brytpunkt i inkomstskatteskalan, bättre jobbskatteavdrag för äldre.
 • Sänkta arbetsgivaravgifter för unga.
 • Vidgat RUT-avdrag, bibehållet ROT-avdrag.
 • Laga-mat garanti i hemtjänsten.
 • Avskaffad effektskatt på kärnkraften.
 • Inför en kemikalieskatt på elektronik och PVC-material.

Sverigedemokraterna

 • Sänk dieselskatten i jord- och skogsbruket till dansk nivå.
 • Inför en betesersättning på 1000 kr/mjölkko och år.
 • Målstyrda regelverk på miljö- och djurskyddsområdet.
 • Bevara och utveckla kärnkraften.
 • Slopad allmän löneavgift för småföretagare.
 • Höjt reseavdrag.
 • Sänkt inkomstskatt.
 • Ökad skatt på företagsvinster.
 • Huvudsaklig finansiering via invandring och integration.

Vänsterpartiet har förhandlat budgetpropositionen tillsammans med regeringen och lägger därför ingen egen motion.