– Det är värdefullt att regeringen pekar på behovet att öka den svenska livsmedelsproduktionen. Jag räknar med att regeringens proposition under våren 2016 visar en tydlig ambitionshöjning för den svenska produktionen och att konkreta åtgärder som stärker konkurrenskraften i hela livsmedelskedjan presenteras, säger Helena Jonsson, förbundsordförande i LRF.

–  En ökad svensk livsmedelsproduktion skapar jobb i hela landet och leder till att vi på ett mer ansvarsfullt sätt tar hand om vår egen konsumtions miljöpåverkan.  Även möjligheterna till export kommer att förbättras när den svenska produktionen växer, säger Helena Jonsson.

–  Statsministern tog också upp det gröna guldet, skogen, i regeringsförklaringen. Skogen är en förnybar och klimatsmart naturresurs som kan skapa fler arbetstillfällen i hela landet. Här behöver vi stimulera utvecklingen och användningen av nya och gamla produkter från skogen som kan ersätta fossila råvaror. Allt som görs av olja går att göra av trä. Ökad skogstillväxt och hållbar användning av skogsråvaran är nyckeln till en biobaserad samhällsekonomi och minskad klimatpåverkan, säger Helena Jonsson.

–  För landsbygden är även signalerna från regeringen om ökad satsning på vägunderhåll väldigt viktig, avslutar Helena Jonsson.