Natura 2000 är ett internationellt nätverk för att skydda vissa livsmiljöer och arter. Det är länsstyrelserna som pekar ut skyddsvärda miljöer och på Gotland fick man uppdrag att komplettera med vissa havsmiljöer men även se om det fanns andra skyddsbehov på ön. Då valde länsstyrelsen att peka ut nya områden som bland annat karsthällsmarker, det vill säga uppspruckna kalkstenshällmarker.

Får inte påverka naturtyper eller arter

– Det största området är Bästeträsk där kalkbrottet var planerat, men utöver detta handlar det om cirka 1 600 hektar och totalt ett 80-tal berörda markägare på ön, berättar Gunnar Lindén som är expert på naturvårdsfrågor på LRF. Och det här påverkar naturligtvis dem och deras verksamhet eftersom man inte får göra något som inverkar på naturtyper eller arter.

I Natura 2000-områdena är det möjligt att få tillstånd till olika verksamheter så länge de inte påverkar just det som pekats ut som skyddsvärt. Men generellt är det mycket svårt att få tillstånd, lagstiftningen är i vissa avseenden starkare än för ett reservat.

Rättsosäker hantering

Enligt Gunnar Lindén är det stora problemet att hela proceduren har hastats fram.

– Markägarna har inte haft ett tillräckligt bra underlag att yttra sig över. De har fått se en karta men ingen preliminär bevarandeplan att ta ställning till. Därmed har de inte haft en reell chans att tala för sin sak. Förfarandet har inte varit rättssäkert, säger Gunnar Lindén.

Anna Törnfelt, ordförande i LRF Gotlands regionstyrelse, tycker också att det finns allvarliga brister i hanteringen.

– Svarstiden var alldeles för kort och dessutom fick markägarna inga som helst upplysningar eller direktiv om vad de får göra på sin egen mark.

Förhindra fler avsättningar

Det finns ingen överklaganderätt för regeringsbeslut och på LRF går man nu igenom vilka andra alternativ som skulle kunna underlätta för de drabbade markägarna.

LRF Gotland har ordnat ett markägarmöte och håller ännu ett idag, den 3 september.

– Nu jobbar vi för att det inte ska föreslås några ytterligare avsättningar i samband med dem som redan är beslutade, säger Anna Törnfelt.