Regeringen föreslår i promemorian att diesel- och bensinskatten höjs med 48 respektive 44 öre/l.
Motivet till skattehöjningen är att regeringen vill att miljö- och klimatpåverkan från transporter ska minska, genom att fler ska välja förnybara drivmedel. Samtidigt väljer regeringen att höja beskattningen på biodrivmedel i samma grad som det fossila. Växthusnäringens nedsättning av koldioxidskatt på uppvärmningsbränslen slopas helt 2016 vilket innebär en kraftig kostnadsökning som även slår igenom vid torkning av spannmål.

- Det är förvånande att regeringen i praktiken låter EUs statsstödsregler styra skattepolitiken för biodrivmedel. Beräkningarna kring eventuell överkompensation för dessa drivmedel är ingen exakt vetenskap och bygger på ett stort mått av bedömningar om prisutvecklingen, säger Elina Matsdotter, LRFs expert på energi- och klimatpolitik.

- Jag anser att det finns risk att omfattade investeringar som gjorts i infrastruktur och fordon för biodrivmedel inte kommer att utnyttjas med den föreslagna skattehöjningen. Det är anmärkningsvärt att denna infrastruktur, med distributionsnät och pumpar utspritt över Sverige, inte är värd att försvaras mer av regeringen. Detta speciellt med tanke på att det var denna regeringskonstellation som tog beslut om pumpinvesteringar för ett antal år sedan, säger Elina Matsdotter.

Förslaget om ökade skatter för uppvärmningsbränslen sker endast ett år efter 2015 års kraftiga skattehöjning och går på tvärs mot Konkurrenskraftutredningens förslag eftersom motsvarande kostnadsökningar inte sker i våra konkurrentländer. För jord- och skogsbrukets arbetsmaskiner är det välkommet att regeringen väljer att höja återbetalningen av dieselskatten med 48 öre/liter men en jämförbar nedsättning med andra länder kräver ytterligare höjning av återbetalningen. Men i likhet med den förhöjda återbetalningen för diesel bör en liknande återbetalning för de lantbrukare som väljer att driva sina arbetsmaskiner på biodiesel också införas.

Regeringen föreslår också att dagens regler om skattefrihet för förnybar el ska begränsas. Men LRF menar att gränsen för skattefrihet har satts för lågt och anser att den skall höjas i enlighet med utredningen om beskattning av mikroproducerad el (SOU 2013:46).