– Det är klokt agerat av regeringen att göra en överprövning av besluten om vattendirektivet. Det viktigaste är att få ett väl genomarbetat resultat som gynnar vattenfrågorna. Vattenvård måste gå hand i hand med ett lönsamt jordbruk, säger LRFs förbundsordförande Helena Jonsson. 

De fem vattenmyndigheternas delegationer ska fatta beslut om åtgärdsprogram i december. Nu blir det otydligt vilket värde deras beslut får i förhållande till regeringens överprövning. Delegationerna kan även välja att inte fatta beslut i december med hänvisning till att regeringen väljer att överpröva förslaget till åtgärdsprogram. Beredning pågår i regeringskansliet.

LRF har påpekat att kostnaderna för lantbruket riskerar att bli mycket stora om vattendirektivet genomförs rakt av eftersom det saknas finansiering för åtgärderna. En annan brist är att Havs- och vattenmyndigheten inte hunnit göra klart den vägledning som ska förklara hur alla undantag ska användas.

– Vägen till ett hållbart jordbruk och ett skyddande av våra vatten är inte ökade regler och begränsningar. Vi vill istället att de viktigaste styrmedlen ska vara rådgivning, utbildning, forskning och lokal vattendialog, säger Helena Jonsson.