Syftet med det nationella skogsprogrammet är att skapa en samlad långsiktig strategisk inriktning för brukandet av skogen och dess värdekedjor.

Regeringen uttrycker sin vision för det nationella skogsprogrammet så här: Skogen - det gröna guldet - ska bidra till jobb och hållbar tillväxt i hela landet samt till utvecklingen av en växande bioekonomi.
Vidare menar regeringen att det nationella skogsprogrammet ska bidra till att stimulera andra strategiska satsningar och politikområden som till exempel klimat- och miljömål, landsbygdsutveckling, nyindustrialisering, utveckling av export och besöksnäring.

De fyra grupperna ska arbeta med:

  1. Tillväxt, mångbruk och värdeskapande av skogen som resurs
  2. Virkesproduktion, övriga ekosystemtjänster och naturens gränser 
  3. Främjande av biobaserade produkter och energi, smarta transporter, en skogsindustri i världsklass och ökad export 
  4. Internationella skogsfrågor

Arbetsgrupperna ska först presentera en delrapport redan nu i december och därefter en slutrapport i oktober 2016. Efter det lägger Regeringen fram ett förslag till nationellt skogsprogram under 2017.

Första mötet i Skellefteå

Det första mötet av fyra hölls torsdagen den 24 september i Skellefteå där bland annat landsbygdsminister Sven-Erik Bucht deltog som lovordade det gröna guldet, skogen.
Att över hälften av Sveriges yta täcks av skog var något som landsbygdsministern lyfte fram som en fantastisk resurs och menade många nya arbetstillfällen kan skapas inom skogsnäringen.

I Skellefteå var LRF Skogsägarna representerade av ordförande Sven-Erik Hammar.

- Det första regionala mötet i nationella skogsprogrammet gav mersmak. Landsbygdsminister Bucht betonade i sitt inledningstal att skogen är det gröna guldet som ska bidra till jobb och hållbar tillväxt i hela landet samt till utvecklingen av en växande bioekonomi. Han konstaterade också att skogspolitiken, med frihet under ansvar som en bärande tanke, fungerar bra, konstaterar Sven-Erik Hammar.