Vattenmyndigheternas förslag genererade 900 yttranden där ett par hundra kom från LRF, och i en del av de övriga var LRF indirekt inblandat. Myndigheterna har tagit intryck och genom att revidera vissa förslag har de visat att de vill ta ett bredare ansvar. Beslut fattas i december.

Värdefulla allianser

Några konkreta förbättringar ur LRFs synvinkel är:

  • Ordet föreskrifter tas bort i uppdragen till Jordbruksverket, de får själva välja styrmedel.
  • Väsentligt mindre arealer tas i anspråk till åtgärder.
  • Rimligare implementering av ekologiskt funktionella kantzoner.
  • Fler undantag 2027 som också blir nytt slutår för genomförande av vissa åtgärder istället för 2021.
  • Internbelastning från sjöar ska börja räknas med.
  • Uppdaterad kostnadseffektivitet för åtgärder, som till exempel effektivare våtmarker och dyrare kalkning.

Vattenmyndigheternas nya inställning är resultatet av ett sammanhållet påverkansarbete inom LRF, med en kombination av ett effektivt regionalt engagemang och kompetenta experter. LRF har jobbat på bred front och hittat allianser med andra tunga aktörer som Svenskt Vatten och Sveriges Kommuner och Landsting. Tillsammans skrev man bland annat en debattartikel som fick stort genomslag.

Mycket kraft i LRF

Lennart Nilsson i LRFs riksförbundsstyrelse tycker att LRF har visat sin styrka i vattenfrågan.

– Det här är något som berör nästan alla våra medlemmar och då skapas ett engagemang och en kraft som kan åstadkomma mycket. Det är bra att vi har goda samarbeten med andra och vi behöver naturligtvis uppslutning från politiken också. Vattendirektivet har funnits med på agendan vid alla våra träffar med politiker.

Själv medverkade han på Svenskt Vattens stämma i två paneldebatter, om Vattendirektivet och om vattenskyddsområden.

– Där framhöll jag LRFs perspektiv om att det behöver göras en politisk prövning av de här komplexa frågorna och att det är orimligt att en bransch ska bära en så oproportionerligt tung börda. Jag känner att vi fick bra gehör för våra synpunkter.

Dialogen fortsätter

Nu ser Lennart Nilsson att det är viktigt att fortsätta den konstruktiva dialogen med politiker och myndigheter.

– Men det är också viktigt att vi bönder själva jobbar med frågan och tar vara på de verktyg som finns, som till exempel Greppa Näringen.

För att få internationella referenser och skapa eventuella samarbeten har LRF tagit initiativ till en konferens i höst med andra EU-länder för kunskaps- och erfarenhetsutbyte om vattenfrågorna.

Läs också Land Lantbruks artikel om Vattenmyndigheternas nedtonade krav.