Så här ser utbetalningsläget ut just nu:

  • Gårdsstöd – 86 procent av berörda lantbrukare
  • Förgröningsstöd – 85 procent av berörda lantbrukare
  • Nötkreatursstöd (delutbetalning på 85 procent) – 85 procent av berörda lantbrukare
  • Stöd till unga jordbrukare – 72 procent av berörda lantbrukare
  • Gamla miljöersättningar – 90 procent av berörda lantbrukare
  • Nya miljöersättningar – 90 procent av berörda lantbrukare(delutbetalning på 85 procent för vallodling och betesmarker)
  • Mjölkstöd  – 100 procent av berörda lantbrukare

Kompensations- och EKO-stödet återstår

Det som återstår att betala ut för stödåret 2015 är ungefär 2,5 miljarder kronor där de största beloppen ligger på kompensationsstödet och EKO-stödet. Här kommer en delutbetalning på 85 procent från och med mars enligt Jordbruksverkets reviderade utbetalningsplan

Den 14 januari ska utbetalningarna påbörjas igen, i första hand för de lantbrukare som inte fått en delutbetalning i december enligt listningen ovan. Slututbetalningar för olika ersättningar i landsbygdsprogrammet kommer först till hösten. Här utnyttjar Jordbruksverket en EU-regel som säger att slutbetalningar kan göras efter 30/6 för stödåret 2015. Här hittar du Jordbruksverkets svar på vanliga frågor om detta. 

LRF vill snabba på resterande utbetalningar

Det är mycket olyckligt att reformen av EUs jordbrukspolitik har försenat 2015 års utbetalningar i Sverige. LRF anser att EU-stöden ska betalas ut så tidigt som EUs regler medger, det vill säga från och med mitten av oktober det aktuella stödåret.

– Det kommer enligt Jordbruksverkets uppgifter att ta omkring elva månader innan samtliga stöd för stödåret 2015 har betalats ut och det är fullständigt otillfredsställande. Det kan inte vara omöjligt att förbättra den prognosen rejält och LRF kommer att fortsätta trycka på för att det ska ske, säger Helena Jonsson. 

LRF har regelbundna avstämningar med Jordbruksverket kring utbetalningsläget. Diskussioner förs även med näringsdepartementet men LRF har inte nämnvärt kunnat påverka utbetalningarna. Nu gör LRF vad man kan för att de återstående utbetalningar för 2015 ska skyndas på.

Erbjudit kompetensförstärkning

LRF har haft diskussioner om huruvida detta är en resursfråga eller en kompetensfråga hos Jordbruksverket. Departementet måste ge resurser om det fattas. LRF har erbjudit kompetens om det behövs, till exempel i form av medarbetare från LRF Konsult.

Dessutom har LRF prövat frågan om räntor på försenade utbetalningar. Svaret blir att om man håller sig inom kommissionens riktlinjer är det inte aktuellt.