Jordbruksverket och de tio kommuner som har begärt överprövningen har ombetts komma in med synpunkter på det reviderade åtgärdsförslaget. LRF har inte blivit ombett att yttra sig inför det kommande beslutet men kommer skicka ett brev till miljöminister Åsa Romson och landsbygdsminister Sven-Erik Bucht.

Orimligt antal åtgärder

I brevet påpekar LRF bland annat att vattendirektivets inbyggda möjlighet till ”mindre stränga kvalitetskrav” för sjöar och vattendrag, där åtgärdskostnaderna blir oproportionerliga, inte använts. Det gör att samhällsekonomisk anpassning av ambitionsnivån ännu inte gjorts och därför blir åtgärdsvolymen som krävs mycket stor.

– Det här synpunkterna är också något Helena Jonsson kommer att ta upp i samtal på sina schemalagda möten med de båda ministrarna, liksom vi tjänstemän i våra  kontakter med handläggarna på Miljö- och Näringsdepartementet, säger Markus Hoffman som arbetar med vattenfrågor på LRF.

Landsbygdsprogrammet löser inte problemet

Han berättar också att i Vattenmyndigheternas reviderade åtgärdsprogram sätts mycket stor tilltro till miljardfinansiering för vattenåtgärder från Landsbygdsprogrammet. Men ingen kan lova att de resurserna kommer finnas framöver då programmet ska räcka till många saker som samhället vill prioritera.

– Risken är att det som Vattenmyndigheterna kallar för åtgärdsunderskottet för vattenåtgärder i lantbruket bara ökar med tiden och tonläget kommer skruvas upp ännu mer inför direktivets målår 2021 och 2027.   

Regionerna bidrar till bred diskussion

Många av LRFs regioner är på hugget igen och tar upp vattenfrågan med sina riksdagsledamöter.

– Det är väldigt bra. Vi vill ha en bredare diskussion om vattnet med fler politiker och med Näringsdepartementet för att få en allsidig belysning, säger Markus Hoffman.