LRF anser att jord- och skogsbruksfastigheter ska undantas från amorteringskravet. Skälen är främst att förslaget leder till en sammanblandning av krediter för bostad och näringsverksamheten på fastigheten, vilket resulterar i en omfattande byråkrati. Om nya lån tas upp som inte avser bostaden utan exempelvis ekonomibyggnader blir följden ett krav på amortering som inte rimmar med syftet bakom förslaget, nämligen att hantera effekter på bostadsmarknaden. Förslaget skulle i förlängningen försämra konkurrensvillkoren gentemot  andra länder.

LRF har fått stöd i sin kritik från Svenska Bankföreningen som också har yttrat sig över förslaget.

I regeringens proposition som parallellt lagts på riksdagens bord kan man läsa följande:

”Lantbrukarnas Riksförbund anser att jord- och skogsbruksfastigheter bör undantas från amorteringskravet, eftersom kravet kan innebära ökad administration och påverka förvärv och investeringar. Regeringen anser att det är en viktig fråga att ta i beaktande, men att det är mer ändamålsenligt att den detaljerade utformningen av ett sådant undantag för jord- och skogsbruksfastigheter liksom andra liknande preciseringar hanteras på lägre nivå än lag. En sådan ordning möjliggör att amorteringskravet vid behov kan justeras för att ta hänsyn till den allmänna utvecklingen på marknaden.”

Regeringen har alltså lyssnat på LRFs kritik och öppnar upp för att beakta den på något sätt.

Läs LRFs yttrande här intill.