LRF har träffat regionindelningskommittén ett antal gånger och då haft linjen att det gröna näringslivet önskar ett helhetsgrepp på de frågor som berör landsbygdsföretagandet.

– Vi är trötta på den stuprörspolitik som ofta förs, säger Anders Johannesson, expert på  företagarvillkor på LRF. Som företagare har man ibland en nästan oöverblickbar regelflora att förhålla sig till. En ny indelning skulle ge tillfälle att forma regionens och myndigheternas uppgifter till en större helhetssyn och bättre servicenivå gentemot företagarna. Till exempel när det gäller tillsynsfrågorna. Där vill vi ha en mer enhetlig organisation för tillstånd,  kontroll och tillsyn med lika behandling oberoende av var i landet man driver sin verksamhet.

Få upp landsbygdsfrågorna på dagordningen

På LRF har det genomförts en intern process där LRFs regioner bidragit med synpunkter och tankar om hur de nya regionerna bör utformas för att LRFs medlemmar ska få bästa möjliga nytta. Viktiga frågor utöver det gröna näringslivets tillväxt är näringslivets delaktighet och inflytande och att ge landsbygden en självklar roll i regionernas utveckling.

– För att LRFs frågor ska komma upp på dagordeningen behöver vi ta plats, framförallt  i de regionala diskussioner som kommer att föras de närmsta månaderna när kartan har presenterats , säger Anders Johannesson.

Se till att bli inbjudna

Han berättar att LRF Västernorrland har skickat ett brev till bland andra landshövdingen, landstinget och till Samordningsgruppen om hur man tillsammans kan få regionen att växa.

– Och nu har de blivit inbjudna till samtal. Det är ett jättebra sätt att vara med och påverka den regionala utvecklingen och föra fram vad de nya regionerna kan göra för att våra medlemmars företagande ska utvecklas på bästa sätt.

Läs LRF Västernorrlands brev här intill.

Tidtabellen för arbetet med ny regionindelning

  • Den 9 mars presenteras ett diskussionsunderlag i form av en karta.
  • Den 30 juni kommer ett delbetänkande om vilka regioner som ska bildas.
  • 2017 finns ett skarpt förslag på indelning som går på remiss och blir en proposition som går via lagrådet till riksdagen för beslut.
  • 2019 införs den nya regionindelningen.