Målet är att klimatutsläppen ska ha minskat med minst 85 procent till 2045 jämfört med 1990. Jord - och skogsbruket har en särställning när det gäller att binda koldioxid och blir därför ett viktigt verktyg för att nå klimatmålen.

Vi måste bli mer resurseffektiva

Elina Matsdotter, som arbetar med klimat- och miljöfrågor på LRF och ansvarar för arbetet med Miljömålsberedningen, berättar att just ökningen av produktionen i jord- och skogsbruket är särskilt prioriterad i beredningens betänkande.

– Nu ska handlingsplaner och styrmedel fastställas fram till sommaren då betänkande 2 presenteras. Då måste LRF arbeta aktivt så att åtgärdsförslagen verkligen leder till ökad produktion samtidigt som vi minskar klimatpåverkan per kilo vara och ökar upptaget av koldioxid. På oss ligger det alltså att förbättra produktiviteten och få ut mer med samma insatsmedel, det vill säga blir mer resurseffektiva, säger  Elina Matsdotter och fortsätter:

– Vi måste också se till att föreslagna styrmedel inte leder till sämre konkurrensvillkor för det gröna näringslivet så att klimatpåverkan flyttar utomlands.

Vill bidra konstruktivt

Det fortsatta arbetet handlar med andra ord om både kunskapsspridning och opinionsbildning. En arbetsgrupp på LRF jobbar brett med att ta frågan om produktion och klimat vidare på bästa sätt.

– Vi balanserar mellan att vara proaktiva och att avvärja dåliga och ineffektiva förslag, som skatt på handelsgödsel och kött. Helst vill vi bidra konstruktivt och faktabaserat från LRFs håll. Det är viktigt att vi inte bara fastnar i gamla förslag och utredningar utan också vågar titta framåt. En ingång där är hur det biobaserade och förnybara kan användas i annan industri för att ersätta det som idag är fossilt och resurskrävande. Jord- och skogsbruket kan ju hjälpa andra sektorer att ställa om till att bli fossilfria.

När det gäller rådgivning på gårdsnivå finns redan goda exempel, som till exempel Greppa Näringen, på hur Sveriges bönder successivt ökar kunskapen per hektar och blir mer effektiva i sin odling.

Öka tillgången till skogsråvara

Skogen är sedan länge en nyckelspelare i klimatsammanhang då den binder stora mängder koldioxid. Och det går att förbättra upptaget mer och samtidigt öka tillgången på skogsråvara.

– Om man stimulerar efterfrågan blir det en morot för skogsägarna att satsa på produktionshöjande åtgärder för att  öka sin avkastning, säger Elina Matsdotter. Då får samhället också större tillgång på skogsråvara som kan användas för att nå klimatmålen.