Koncernens resultat efter skatt för 2015 gav ett överskott om 278 (376) miljoner kronor. Det positiva resultatet hänför sig främst till finansförvaltningen och upplösning av försäkringsreserver.

– Vi kan glädja oss åt att LRF nu lyckats genomföra de förändringar som krävs för att långsiktigt säkra LRFs ekonomi. Medlemsintäkterna har ökat trots att antalet medlemmar minskat mer än det som beräknades i förarbetet. Förändringarna var nödvändiga och skapar goda förutsättningar för att bibehålla en kraftfull och oberoende företagarorganisation för det gröna näringslivet, säger Anders Källström, VD och koncernchef i LRF.

Rörelseresultatet uppgick till -48 miljoner kronor vilket är något starkare än föregående år (-75) och finansnettot uppgår till 331 (489) miljoner kronor. Under 2015 har LRFs totala finansiella placeringar avkastat 3,3 (11,3) procent för året och därutöver gjordes en reavinst på 174 miljoner kronor vid likvidering av livförsäkringsbolaget.

Koncernens rörelseintäkter minskade under 2015 och uppgick till 1 848 (2 043) miljoner kronor. Minskningen beror i huvudsak på lägre omsättning i dotterbolagen och kostnadsmassan minskade i motsvarande utsträckning.

– Dotterbolagen ska generera marknadsmässig avkastning samtidigt som de ska bidra till tillväxt, lönsamhet och attraktionskraft i de gröna näringarna. LRF Media har genomgått omfattande omstruktureringar under året vilket belastar årets resultat i affärskoncernen, säger Anders Källström.

Med beslut om en fokusering på titlar som riktar sig till det gröna näringslivet finns förutsättningar för ett positivt resultat under 2016 för LRF Media.

– LRF Samköp och Sigill Kvalitetssystem redovisar stabilt positiva resultat samtidigt som nyttan för medlemmarna är mycket tydlig. Bygruppen har gjort förbättringar i verksamheten för att öka lönsamheten och försäljningen har ökat, men sammantaget har det inte varit tillräckligt för att uppvisa ett positivt resultat. Macklean Strategiutveckling går allt bättre och uppvisar ett nollresultat och LRF Konsult uppvisar ett mycket starkt resultat , det bästa på flera år, säger Anders Källström.

LRFs verksamhet är diversifierad och innefattar utöver intresse- och företagarorganisationen, som bedrivs både lokalt, regionalt och centralt, även affärsverksamhet, försäkringsverksamhet och egen finansförvaltning.