Remissen är det sista steget före en proposition som innehåller konkreta lagförslag. Lagrådets jurister tar ställning till förslaget.

Det handlar om möjlighet att besluta om förbud mot och villkor för utfodring av vilt, i en ändring i jaktlagen med följande lydelse: ”Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela föreskrifter om förbud mot eller villkor för utfodring av vilt som inte hålls i hägn.”

Utfodringsproblematiken finns framförallt kring vildsvinen där många utfodrar i extrema mängder och ibland med olämpligt foder. Detta kan göra situationen ohållbar för markägare i närområdet med stora viltskador i skog och grödor.

– Förslaget visar att regeringen förstår att utfodring är ett problem. Det är välkommet ur LRFs perspektiv, för där utfodringen går till överdrift behövs verkligen en reglering, säger Anders Wetterin som arbetar med viltfrågor på LRF.

Regeringen föreslår nu ett allmänt förbud mot utfodring under vegetationsperioden, det tycker LRF är bra.

– Vi har i vårt påverkansarbete inte föreslagit något generellt förbud. Utgångspunken har varit att myndighet ska besluta om förbud för en begränsad tid, där utfodring leder till stora skador.  Om regeringen ger Naturvårdsverket ett brett bemyndigande så skulle de kunna reglera utfodring i tid, mängd och foderslag.

Regeringens förslag till proposition är en framgång för LRF men nu gäller det naturligtvis att förslaget ska gå igenom i riksdagen.

– Och där måste vi hjälpas åt, riks och regioner, och föra en dialog med riksdagsledamöterna, säger Anders Wetterin.