Regeringen konstaterar att under senare år har utfodring av främst klövvilt som vildsvin och hjort blivit vanligare och förekommer året runt. Med tillägget i jaktlagen kan  omfattningen av de skador som viltet orsakar på jordbruket och skogsbruket regleras och antalet trafikolyckor där vilt är inblandat begränsas. Länsstyrelserna kommer enligt förslaget att ha ansvar för tillsynen av reglerna.

Sven-Erik Hammar välkomnar regeringens förslag.
– Propositionen  är en framgång för oss. LRF har sedan länge ett stämmobeslut om att arbeta för regler kring detta och nu äntligen händer det något. Förslaget visar att regeringen förstår att utfodring är ett problem och det är välkommet ur LRFs perspektiv.  

Utfodringsproblematiken finns framförallt kring vildsvinen där många utfodrar i extrema mängder och ibland med olämpligt foder. Detta kan göra situationen ohållbar för markägare i närområdet med stora viltskador i skog och grödor.

I propositionen föreslår regeringen också att  handläggningen av domstolsprövningar om jakt på rovdjur ska förkortas. Ett skyndsamhetskrav för domstolshandläggningen av mål om jakt på de stora rovdjuren kan ha en viktig funktion för att påskynda handläggningen av mål om både skyddsjakt och licensjakt, heter det i propositionen.

LRF har i många sammanhang påpekat att handläggningstiderna, framförallt när det gäller skyddsjakt, är orimligt långa och till för landsbygdens människor och företagande.

– Det är värt att påminna om vad avsikten är, när det gäller syfte och verkan av skyddsjakt. Skyddsjakt är avsedd att förebygga eller avbryta skada av vilt. Att få en snabb effekt på skadesituationen. Det handlar också om att ge den skadedrabbade möjlighet att råda över sin situation, att inte bli vanmäktig i en pressad situation, fortsätter Sven-Erik Hammar.

– Det handlar inte, och får inte handla om, att påverka den skadegörande artens bevarandestatus eller långsiktiga livskraft. Handläggning av skyddsjaktärenden handlar primärt inte om att kalkylera om vilka långsiktiga effekter skyddsjakten skulle kunna få på vargstammen eller att kalkylera vilka effekter det kan få på statens finanser.