Copa och Cogeca höll ett extrainsatt presidiemöte den 15 juli, där LRFs ordförande Helena Jonsson deltog. Vid mötet fanns endast fragmentarisk information om paketet. Helena uttalade sig vid mötet och konstaterade att ju fler särlösningar vi får mellan EUs medlemsländer desto mindre gemensam blir politiken. Hon pekade också på att det är viktigt att de pengar som tillgängliggörs betalas ut snabbt och inte fastnar i byråkratin. Paketet presenterades sedan vid ett jordbruksministerråd den 18 juli.

EU-kommissionens pressmeddelande: http://europa.eu/rapid/press-release_IP-16-2563_en.htm.
LRFs kommentar i pressmeddelandet här.

Vissa uppgifter är fortfarande osäkra och detaljerna kommer att diskuteras under kommande veckor. EU-kommissionen anger att de nya pengarna kommer att läggas till EU-budgeten genom ett ändringsbrev av 2017 års budget. Om detta innebär att de inte är tillgängliga förrän då återstår att se.

Paketet innehåller i korta drag tre delar: 

  1. Möjlighet till stöd för de som tillfälligt vill minska sin produktion (totalt 150 miljoner euro).
    Dessa medel kommer att hanteras på EU-nivå, dvs. det blir inga nationella potter att fördela. Kooperativ och producentorganisationer kommer att få en koordinerande roll. Det är ännu inte klart vilka villkor som kommer att gälla för att få del av stödet men den information som nu finns säger att de företag som minskar sin produktion med en viss andel under oktober – december ska kunna få ersättning för detta. Ansökningarna ska skickas in i september. Ersättningsnivån verkar bli cirka 14 eurocent per kilo mjölk som inte når marknaden och referensperioden verkar bli samma oktober-december 2015.

  2. EU-medel för nationella åtgärder (350 miljoner euro i EU-medel med möjlighet till lika mycket i nationell medfinansiering). Sveriges andel av denna pott uppgår till knappt 6,9 miljoner euro. Väljer regeringen att skjuta till nationell medfinansiering kan det totala beloppet uppgå till knappt 13,8 miljoner euro.
    Det är fortfarande oklart vilka typer av åtgärder på företagsnivå som kan berättiga till ersättning. Det verkar dock som att EU-kommissionen inte kommer att tillåta direkta utbetalningar på motsvarande sätt som för det krispaket som kom i september 2015 (mjölkstödet). Till stor del kommer det dock vara upp till medlemsländerna att besluta hur pengarna ska användas. Det verkar som att det kan ställas upp villkor om att man på företagsnivå inte får öka produktionen och det talas om stöd till små jordbruksföretag, extensiv produktion, miljöinitiativ, samarbetsprojekt m.m. Pengarna ska kunna användas även för annan animalieproduktion än mjölkproduktion.

  3. Olika tekniska justeringar där den viktigaste är möjlighet till förskottsutbetalningar av gårdsstöd.
  • Det ska vara möjligt att göra förskottsutbetalning av 70 % av gårdsstödet och 85 % av arealbaserade ersättningar i landsbygdsprogrammet (t.ex. miljöersättningar och kompensationsstöd) från den 16 oktober.
  • Medlemsstaterna kan fram till 2017 justera villkoren för kopplade stöd (nötkreatursstödet) så att ”besättningsstorleken” kan öka. Det är i dagsläget oklart vad som avses med detta och om det skulle vara aktuellt för Sverige att införa.
  • Systemen för privat och offentlig lagring (intervention) av skummjölkspulver förlängs till februari 2017.