”Regeringens utredning om vägslitageskatt handlar i själva verket om en skatt på transporter med lastbil. Och ju längre ut på landsbygden man har sin verksamhet, desto färre alternativ finns det att få hem sin insatsvaror eller leverera det man producerar.

Den här skatten är ett typexempel på storstadsförslag som straffar ut näringslivet på landsbygden och det jord- och skogsföretagande som är med och föder Sverige. Bara skogsnäringen står för drygt 2 procent av landets BNP. LRF kommer därför att kräva att regeringen gör en seriös konsekvensanalys av kilometerskatten.

Istället för en kilometerskatt bör staten satsa på att lösa transportsektorns stora klimatutmaning. Det handlar om att successivt byta ut traditionella drivmedel mot förnybara bränslen. Och råvarorna till dem finns ju i hög grad i skogsbruket och jordbruket. Nu behövs satsningar för att klara den här omställningen, inte skattehöjningar som fördyrar svensk produktion.

För kilometerskatten rör en av LRFs kärnfrågor – konkurrenskraften. Det blir företagarna som får betala, antingen de transporterar timmer, foder eller mjölk. Och i slutänden drabbas hela Sverige av en försvagad basindustri och ett försämrat skatteunderlag när allt fler i det gröna näringslivet tvingas lägga ned sina verksamheter och importen ökar.

Kilometerskatten påverkar många landsbygdsföretagare och ju fler vi är som står bakom LRFs arbete för en annan lösning, desto starkare blir vår röst.”

Lotta Folkesson
LRFs riksförbundsstyrelse