Vartannat år organiserar den europeiska bondeorganisationen Copa Cogeca en stor europeisk kongress för de europeiska lantbrukarna. I år ägde kongressen rum i Aten och temat var ”Möjligheter för europeiskt jordbruk: Grön tillväxt och dynamiska marknader”.

I stället för att fokusera på pågående kriser i jordbrukssektorn diskuterade de 300 deltagarna kring möjligheterna.

Hur kan precisionsjordbruk och digitalisering möta samhällets och konsumenternas förväntningar och vilka möjligheter ger det för ett ännu mer hållbart och konkurrenskraftigt jordbruk?

4 slutsatser:

1. Alla vinner på ökad digitalisering.
Miljön och klimatet eftersom precisionsjordbruk minskar utsläppen. Djuren, eftersom djurvälfärden förbättras när de kan övervakas bättre på individnivå och få det foder och vård som varje djur behöver. Lantbrukaren som lättare kan utveckla sitt företag, vara mer kostnadseffektiv, få bättre arbetsmiljö och tid över till annat.

2. En välfungerande livsmedelskedja. Det är en grundprincip för en framtida uthållig jordbrukssektor. Frågan är vilka finansiella instrument som krävs för att lösa rådande obalanser. Slovakiska ordförandeskapet och EU-parlamentet underströk särskilt detta. När det gäller WTO och andra handelsavtal så svävade EU:s ambassadör på frågan om hur EUs högre standarder för produktion ska skyddas gentemot billigare import av ”bulkråvara” från till exempel USA och Mercosurländerna.

3. En öppen livsmedelskedja. Europeiska konsumentorganisationens ordförande Örjan Brinkman började med att tacka Europas bönder för att ”förse oss med mat”! I övrigt var det tydligt att konsumenters och lantbrukares behov ofta går hand i hand. Till exempel vill konsumenter också ha en mycket mer öppen livsmedelskedja där det framgår vem som får betalt och för vad. Han underströk vikten av att konsumenter kan göra ”rätt” val.

4. En enkel CAP. Jordbrukskommissionär Hogan talade om att vi måste ha en stark, gemensam och enkel CAP som bidrar till livsmedelsförsörjning inte bara i EU utan även globalt. Han underströk vikten av att CAP kan bidra till att lösa miljöfrågor. Men dagens CAP saknar tillräckliga verktyg för att hantera prisvolatilitet på marknaden. När det gäller förenkling så anser Hogan att ett av de främsta framstegen han gjort är att se till att kontrollanter bidrar till att hjälpa lantbrukarna uppfylla regler istället för att han inställning ”sätta dit”. Det viktigaste för lantbrukarnas framtid är att skapa mer marknadsmöjligheter. Han uppmanade lantbruksorganisationerna att komma in med idéer om hur CAP bör se ut i framtiden.

Diskussionerna kring dessa ämnen under kongressen kan ses som en grund inför diskussionerna om framtida CAP.