I dag gick remisstiden ut för de 347 organisationer och myndigheter som har fått svara på regeringens förslag om tre nya län eller storregioner.

LRF ställer sig positivt och skriver att län och landsting behöver en ny indelning, förhoppningen är att de bättre ska klara de ”uppgifter och utmaningar” som de olika regionerna i Sverige står inför. 

Måste finnas lyhördhet

Exakt hur det arbetet ska göras tar inte LRF ställning till, utan betonar bara att det ska bygga på regionala diskussioner:

– Det är viktigt inte minst för en positiv regional utveckling, säger Anders Johannesson, expert på företagarvillkor på LRF och en av de fyra som har skrivit LRFs remissvar. Han fortsätter:

– Det måste finnas en lyhördhet inför folkets mening för att alla ska ro åt samma håll, annars sker arbetet i motvind.

Som grund till svaret har LRF i två remissrundor hämtat in synpunkter från de berörda LRF-regionerna. Sju av dem var positiva medan tre – Norrbotten, Västerbotten och Jämtland – ställde sig tveksamma eller negativa.

Större än Vitryssland

I den nya indelningen är det tänkt att de ovan nämnda områdena tillsammans med Västernorrland ska bilda det nordligaste länet, en yta som är 15 000 kvadratkilometer större än Vitryssland.

Herbert Nyman som är mjölkbonde och regionordförande för LRF Norrbotten undrar hur landsbygden i området kan påverkas av förändringen.

– Vari ligger nyttan att förflytta makten ännu längre bort från medborgarna? Vi kan inte se vad som är mervärdet i det? I dag dräneras ju Norrlandslänen på resurser utan att samhället återför något. Vi på landsbygden behöver inte ännu mer centralisering, vi behöver decentralisering, säger Herbert Nyman.

Utifrån de här ståndpunkterna ställer han sig frågande till LRF:s remissvar.

– Ja, vi förstår om exempelvis Svealand vill bilda nytt län, men frågan är hur man har tänkt hantera saken för de riktigt glesa områdena?, säger Herbert Nyman.

 

FAKTA: Förslaget till ny indelning av Sverige

Sverige föreslås från och med i januari 2019 vara uppdelat i tre län, eller storregioner, i stället för dagens 21 län.

Norrlands län ska, enligt förslaget, bestå av Västernorrlands, Jämtlands, Västerbottens och Norrbottens län.
Svealands län är tänkt att bildas av Uppsala, Södermanlands, Örebros, Västmanlands, Dalarnas och Gävleborgs län.
Västra Götalands län föreslås bildas av nuvarande regionen Västra Götaland och Värmland.

Hur resten av Sverige ska delas, tas upp i augusti 2017 då den så kallade indelningskommitténs slutbetänkande ska presenteras.

Källa: regeringen.se

 

FAKTA: Tidplan
Indelningskommittén ska slutredovisa sitt uppdrag i augusti 2017. Där beskrivs hur det fortsatta arbetet med en ny indelning av Sverige ska göras.
En ny läns- och landstingsindelning kan träda i kraft 1 januari 2019 och eller 1 januari 2023. Indelningskommittén ska lämna ett förslag till regeringen som lägger ett förslag till riksdagen.
Källa: regeringen.se

 

LRFs remissvar till ny indelning finns högst upp till höger på sidan.