På riks görs det ett omfattande löpande arbete, ofta i form av att svara på remisser, delta i hearingar på departement och myndigheter, delta i arbetsgrupper, delta i Naturvårdsverkets rovdjursråd och i konsultationer. Det är ett arbete som tar stora resurser och där LRFs expertis är viktig.

Snabbare överprövning

Bland framgångsrikt påverkansarbete finns det som gjorts för att handläggning och domstolsprövning av beslut om jakt på stora rovdjur ska skyndas på. Jaktförordningen har ändrats och från den 1 april i år har myndigheterna krav på snabbare handläggning.

Tre viktiga frågor under arbete

  • Färre instanser

LRF har lämnat förslag om att överprövningen av beslut om jakt på stora rovdjur ska ske i så få instanser som möjligt, helst bara i en.  Det skulle öka möjligheten att genomföra beslutad skyddsjakt i tid.

  • Treårsperioder för licensjakt

LRF har föreslagit att beslut om licensjakt på varg ska tas för en period om tre år. Trots processer i  domstolarna skulle det  öka möjligheten att genomföra större delen av beslutad jakt.

  • Lista om vargen

LRFs uppfattning är att vargen måste listas om i EU:s art- och habitatdirektiv. Det är en komplicerad förändring som tar många år. LRF kommer att arbeta med allianser i Europa för att nå framgång.

Mer resurser

Riksförbundsstämman 2016 tog beslut om mer resurser för viltfrågor. Dessutom vill man att de socioekonomiska effekterna liksom de psykosociala effekterna av rovdjursförekomst utreds.

Regionerna

Regionalt handlar det ofta om att stötta och hjälpa utsatta djurägare, till exempel med myndighetskontakter, ansökan om skyddsjakt och ansökan om ersättningar för skador. Det handlar också om att hjälpa djurägaren att hantera trycket från media. Dessutom arbetar regionerna mot länsstyrelserna genom påverkansarbete och genom länsstyrelsernas viltförvaltningsdelegationer för att påverka länens rovdjursförvaltning.