Sverige har valt en annan linje jäm­fört med sina nordiska grannar när det gäller intrång på skogsmark och ägarens rätt att bestämma över sin egen mark. I Norge och Finland  konfiskerar inte staten  mark för natur­vårdsändamål mot markägarens vilja.

Alla statliga skogsavsättningar på enskild mark i Norge sker genom det man kallar Frivillig vern.

Kan stoppa process

När en process för att bilda ett naturreservat påbörjats kan skogs­ägaren när som helst välja att avbry­ta processen om hon ändrar sig och vill fortsätta bruka skogen.

I Finland görs skogsavsättningar på enskilt ägd mark i det så kallade Metsoprogrammet. Det går ut på att skogsägaren själv erbjuder staten mark mot ersättning.

I Sverige har markägarens egen vilja liten eller ingen betydelse. En svensk skogsägare som själv vill avsätta skog för till exempel naturreservat, har i dag begränsad möjlighet att få ersättning medan en annan skogsägare kan få skog tvångsinlöst mot sin vilja.

Gynnar inte naturen

Enligt Gunnar Lindén, naturvårds­expert på LRF, är detta en politik som inte gynnar den svenska naturen.

– Man tar bort incitamenten att bevara och skapa naturvärden och det drabbar naturvården i landet.

Varför har Sverige valt en så helt egen väg i skogspolitiken?

– Det finns en tradition på svens­ka myndigheter att jobba strikt ut­ifrån bevarandebiologisk teori, där markägarens vilja väger lätt.

Gunnar Lindén säger att myndig­heterna har gjort sina inventeringar och har en bank av områden som man vill ska skyddas och som man ibland känner personligen för.

– Man uppfattar det nog som bortkastat arbete om vi i stället ska jobba med områden skogsägaren själv vill avsätta.

Vilken är LRFs uppfattning? Hur borde det vara?

– På samma sätt som i grannlän­derna. Myndigheterna borde välja avsättningar där skogsägarna vill det.

Hur ser du på att en så stor an­del av skogen tas ur bruk?

– Jag tycker nog det är en fel­prioritering. Vi behöver ha en ef­fektivare naturvård som oftare kan kombineras med brukande. Alltför stora avsättningar försvårar möjlig­heterna att ersätta fossila och miljö­skadliga material.

Industrier saknar råvara

Han säger också att politiken för­svårar möjligheten att bo och verka i hela landet. När människorna tap­par försörjningen och flyttar växer åkrar och ängar igen och det drabb­ar den biologiska mångfalden.

– Särskilt i landets nordvästra de­lar har så mycket skog undantagits från skogsbruk att det på många platser inte finns underlag för trä­förädlingsindustrier.