Utredningens förslag om en skattehöjning för vissa fåmansbolag, skulle drabba många av LRFs medlemmar. Något som LRF naturligvis inte kan ställa sig bakom. Även om reglerna för fåmansföretag inte berör LRF-medlemmar i särskilt hög utsträckning, är de heller inte oviktiga.

Proportion mellan risk och skatteuttag

 LRF arbetar brett med de skattefrågor som påverkar medlemmarna. Utgångspunkten är att Sverige ska ha ett skattesystem som gynnar entreprenörskap och utvecklingen av små företag.  LRF anser att skattetrycket kring företagande rent allmänt bör sänkas om fler jobb ska växa fram i Sverige. Att vara företagare är att ta risker, därför måste ett skattesystem vara utformat så att företag kan utvecklas och att den risk som ligger i företagande står i proportion till ett rimligt skatteuttag. Samtidigt anser LRF att det måste finnas en neutralitet i skattesystemet mellan olika företagsformer. Detta har varit vägledande för vårt arbete i utredningen.

Konkurrenskraften är central

När man listar de viktigaste skattefrågorna för LRF är uttaget av sociala avgifter, egen- och arbetsgivaravgifter, en fråga som LRF driver. När det gäller svenska bönders konkurrenskraft gentemot andra länder är vidare beskattningen av insatsvaror som el, diesel, växtskyddsmedel och handelsgödsel mycket centrala frågor att jobba med. För skogsnäringen är skattereglerna kring skogskonto och skogsavdraget omistliga för ett uthålligt skogsbruk. Utredningen om en ny skatt på vägslitage är en annan fråga av stor betydelse för skogsnäringen och livsmedelssektorn. Det är även viktigt för LRF att ägar- och generationsskiften kan underlättas. Därför är frågor kring kapitalbeskattning och även fastighetstaxering betydelsefulla för LRF.