Under älgjakten i oktober tog samtliga jägare i tre jaktlag på sig ansvaret att inte bara jaga älg utan att även räkna lavskrikor under de timmar de satt på sina pass i skogen. Sammanlagt 90 jägare lade ner 4 200 timmar på att hålla kollen även uppåt mot träden och fågellivet där. Sju timmar per dag i sju dagar.

Jaktvårdsområdet är på 14 000 hektar och överensstämmer i stort med det område som Bollnäs fågelklubb observerat.  I detta område hävdar länsstyrelsen, med underlag från fågelklubben, att antalet lavskrikerevir minskat sedan början av 1990-talet, från  23 till 11 revir.

Mer än dubbelt så många

Men efter en vecka i samma skogar hade jägarna identifierat hela 27 revir av lavskrika, alltså mer än dubbelt så många som fågelklubben hittat. Intressant nog såg jägarna inga fåglar i två av reviren som tidigare identifierats av fågelklubben.

- Jägarnas observationer är inte heltäckande men visar ändå att lavskrikan finns spridd i nästan hela jaktvårdsområdet och att fåglarna flyttar sina revir. Men sannolikt finns minst lika många revir nu som identifierades i början av 1990-talet, säger Gunnar Lindén, naturvårdsexpert på Lantbrukarna riksförbund, LRF.

LRF och skogsägarföreningen Mellanskog har valt att stötta två av de drabbade skogsägarna i en pågående juridiskt process där brukandeförbuden överklagats i Mark-och miljödomstolen.

"Inte värdigt en rättsstat"

Sven Erik Hammar, ordförande i LRF Skogsägarna och styrelsemedlem i Mellanskog, säger att situationen med brukandeförbud som utfärdas av myndigheter med stöd av artskyddsförordningen är ohållbar.

- Alla förstår att det här inte kan få fortsätta.  Skogsägarna som drabbas får inte bruka en skog de skött och vårdat ofta under lång tid och de ersätts inte för sina förluster. Myndigheten fattar mycket avgörande beslut för enskilda med underlag från en fågelklubb. Det är inte värdigt en rättstat och det bryter mot både förnuft och rättskänsla, säger Sven Erik Hammar.

Lämnas in till domstolen

Han säger att myndighetsutövning av det här slaget riskerar att urholka medborgarnas förtroende  för myndigheter. 

- Här har bygden har samlats för att rädda fem grannars inkomst och brukanderätt av egen mark. 

Kartor och underlag med jägarnas observationer av reviren i jaktvårdsområdet kommer nu att lämnas in till domstolen. 

Lavskrika är ingen hotad fågelart, och den har enligt Svensk fågeltaxering ökat i Sverige den senaste 15-årsperioden.

Myndighet lyssnade på fågelklubb, Skogsland