LRF har nyligen lämnat synpunkter på Dricksvattenutredningens förslag (SOU 2016:32) gällande processen för inrättande av vattenskyddsområden. LRF är överens med vattenverk och myndigheter om att dricksvattnet behöver skyddas.

LRFs principiella utgångspunkt är att det i de allra flesta fall är möjligt att förena produktion av livsmedel och dricksvatten. Ur ett samhälls­perspek­tiv borde produktion av livsmedel och energi vara av samma grundläggande betydelse som dricksvattnet. Inrättandet av vattenskyddsområden enligt nuvarande process innebär allvarliga konsekvenser för LRF:s medlemmar och de gröna näringarna som helhet.

LRF är positivt till flera av dricksvattenutredningens förslag och regeringen behöver nu agera skyndsamt för att införa nödvändiga förändringar för etablerande av en mer rimlig process för alla inblandade. En sådan utveckling kommer att innebära ett bättre skydd för våra drickvattentäkter. Genom olyckliga omständigheter har osäkerhet och dubbelreglering möjliggjort för myndigheter att under många år kunna kringgå den lagenliga rätten till ersättning och inrätta vattenskyddsområden på bekostnad av bland annat LRF:s medlemmar. Detta är oacceptabelt och måste omedelbart upphöra som företeelse. VA-kollektivet behöver i stället ta ett större ekonomiskt ansvar för det förebyggande arbetet. Läs mer om LRF:s synpunkter här