LRF saknar dock konkreta förslag som kan underlätta för småskalig produktion att bidra till ambitionen om en 100 % förnybar och säker energiförsörjning i framtiden. Det är viktigt att landsbygdens tillväxtmöjligheter och bidrag till en hållbar samhällsutveckling, som tryggar energi och livsmedelsförsörjning, tas tillvara i framtida utredningar. 

Rätt hantering av äldre vattenverksamheter behövs

Överenskommelsen uppmärksammar särskilt den orimliga situationen för ägarna till äldre mindre vattenverksamheter, vilket är glädjande. Men det pågår redan planlöst ett stort antal rättsliga processer angående de hundraåriga verksamheter som godtyckligt har frånkänts sin rätt. Om målsättningen med en rimlig och relevant tillståndsprövning för dessa verksamheter ska få reell betydelse måste omedelbara åtgärder vidtas. Inga fler processer och utredningar bör sättas igång.

Teknikneutrala politiska styrmedel

LRF anser att det är viktigt att politiska styrmedel för mer förnybar energi är teknikneutrala och konkurrenskraftiga eftersom flera olika typer av förnybara energikällor kommer att vara nödvändiga för att skapa ett långsiktigt hållbart och 100 % förnybart energisystem. Det behöver bli enklare att vara en småskalig producent av el. Befintliga regelverk bör anpassas till nya produkter och tjänster inom energieffektivisering, energilagring och försäljning av el. I det fortsatta arbetet är det viktigt att utredningen beaktar hur förenklingar och anpassningar kan ske av befintliga regelverk och skattelagstiftning, för att underlätta för nya produkter och tjänster inom energieffektivisering, lagring och småskalig försäljning av el till olika ändamål inklusive transportsektorn.

Det gröna näringslivet allt viktigare leverantör av el

Jord- och skogsbruket är beroende av en säker elförsörjning för sin produktion men har även en allt viktigare roll som leverantör av förnybar el genom sol, vind, vatten, biomassa och biogas. Det finns stora möjligheter inom det gröna näringslivet att delta i utvecklingen av ett mer förnybart och decentraliserat energisystem.

Mer om energiöverenskommelsen