För att få reda på hur nöjda medlemmarna är och vad vi kan göra för att öka nöjdheten gör vi en nöjdhetsundersökning. Resultaten ligger till grund för planeringen av LRFs verksamhet på så väl nationell som lokal nivå. I dagarna börjar vi skicka ut enkäter till 5500 slumpmässigt utvalda medlemmar för att be dem värdera LRFs verksamhet.

Undersökningen blir både bättre och billigare ju fler i urvalet som svarar på undersökningen. Om du är utvald så har du genom att svara på den möjlighet att både påverka LRFs verksamhet och förbättra undersökningen.

Resultaten av undersökningen presenteras i en nationell och 17 regionala rapporter i slutet av maj.