Jordförvärvslagen syftar till att:
Gynna bosättning och sysselsättning i glesbygd.
Skapa en bättre ägarstruktur i omarronderingsområden.
Begränsa juridiska personers ägande.

LRF menar att dessa syften äger fortsatt giltighet och inte heller kan ses fristående från varandra. Vidare utgör jordförvärvslagen ett viktigt jordbruks- och skogspolitiskt styrmedel. Sedan länge har bestämmelserna i jordförvärvslagen eller förevarande lagstiftning syftat till att bibehålla den nuvarande balansen mellan olika ägarkategorier.

Så här skrev LRF i sitt remissyttrande om Konkurrenskraftsutredningen:

Vad gäller utredningens förslag om att Jordförvärvslagen bör ses över i en särskild utredning menar LRF att frågor kring strukturomvandling och riskkapital i sig är angelägna frågor att titta på samtidigt som privat ägande och ett aktivt brukande av jordbruks- och skogsmark är centrala utgångspunkter för LRFs syn på företagandet inom jord- och skogsbruket. Dagens och framtidens utmaningar vad gällande flera kapitalfrågor grundar sig dessutom till stor del på generellt låg lönsamhet. Därför anser LRF att en utredning av jordförvärvslagen inte är en prioriterad åtgärd.”

Det finns utmaningar inom lantbrukssektorn när det gäller kapitalförsörjning, riskerna har ökat och ägarens alternativ kan upplevas som begränsade när han eller hon inte kan sälja marken till vem som helst. Men att dra slutsatsen att en förändring i jordförvärvslagen skulle lösa dessa problem utan att föra med sig oönskade effekter är förenklat och förhastat.

Det gäller i stället enligt LRF att studera och analysera de problem som finns för att komma fram till de mest effektiva lösningarna. Det behövs ett tydligt fokus på affärsmodeller som tar hänsyn till eventuella risker för företagens alla faser. För uppstarts- och överlåtelsefaserna handlar det bland annat om att stärka möjligheterna till successiva köp och försäljningar, vilket till exempel skulle kunna handla om förändrade skatteregler. I företagens tillväxtfas handlar det om möjligheterna till ökad tillgång till kapital vid expansion. Det finns initiativ på det området inom lantbrukssektorn som just nu diskuteras och utvecklas med bland andra LRF som drivande.

LRF ser att en mångfald i ägandet och en stark koppling mellan ägandet och brukandet har visat sig framgångsrikt. Det har skapat förutsättningar för en levande landsbygd, långsiktighet och ansvarstagande i brukandet av jorden och skogen. Långsiktigt hållbara företag på landsbygden skapas genom ökad lönsamhet, innovation och tillgång till kapital.

Vi tycker inte att en utredning av jordförvärvslagen är en prioriterad fråga, utan andra åtgärder som gynnar lönsamheten i företagen och underlättar generationsskiften bör gå före.