Regeringen med miljöministern i spetsen har lyckats göra något dåligt ännu sämre. Så vitt LRF vet har ingen av de representerade intressena varit nöjd med Viltförvaltningsdelegationerna när det gäller sammansättning och mandat. På helt olika grunder anser flera parter sig i underläge och i minoritet, samtidigt som delegationens mandat både är svagt och otydligt.

Viltförvaltningsdelegationerna skapades i en hast i samband med att rovdjursförvaltningen skulle moderniseras 2009. Delegationens mandat och sammansättning speglar den dåtida politikens syn på hur rovdjursfrågorna skulle beredas på länsstyrelserna och förankras i civilsamhället. Därav fem politiska företrädare och därav naturvårdens representation.

Problemet är delvis att rovdjursfrågorna är en liten del av viltförvaltningen i många län. Förvaltningen av älg, kronhjort, dovhjort och vildsvin är i många län de centrala och tyngsta frågorna i delegationens arbete. Men delegationen är sammansatt för att hantera rovdjur. Vilket också bekräftas av miljöministern när hon säger att ändringen av delegationerna är en del av åtgärderna för att ” . .  få till stånd en långsiktigt hållbar vargstamsförvaltning.”

Nu görs alltså två fel av två möjliga. Regeringen utökar delegationen med två nya mandat till naturvårdsorganisationer och naturturism, när den borde ha minskats - framförallt den politiska representationen. Ändringen innebär att jordbruk, skogsbruk och jägare fortsatt bara har var sin ledamot. Trots att det är markägarna som äger resurserna i jord- och skogsbruk och står för alla kostnader som viltet orsakar och jägarna som både har intresse i viltet och ansvar för att bidra till balans mellan vilttillgång och brukandet av marken. Är det något som regeringen skulle ha gjort så är det att stärka representationen för dem som brukar mark och vilt. Inte hos dem som betraktar vilt på bekvämt avstånd. Den nya älgförvaltningen infördes 2012. Det beslutet innebar ett ökat inflytande för markägarna. Regeringens nya ordning i Viltförvaltningsdelegationerna är inte förenligt riksdagens beslut om älgförvaltningen.

Helena Jonsson, förbundsordförande LRF                                      Sven-Erik Hammar, ordförande LRF Skogsägarna