LRF har under en längre tid arbetat för att förrättningsverksamheten hos Lantmäteriet ska fungera bättre. I dag tar det lång tid och blir ofta dyrt för den som behöver anlita Lantmäteriet.

Förra året var frågan uppe på riksförbundsstämman vilket ledde till att LRF under hösten intensifierat sitt arbete. Bland annat har det tagits fram en djupare analys av problemet och möjliga lösningar. Frågan har diskuterats direkt med ledningen för myndigheten.

Det är därför positivt att regeringen nu tagit tag i frågan och beslutat att Statskontoret ska  "utreda vilka åtgärder den statliga lantmäterimyndigheten har vidtagit för att komma tillrätta med problemet med långa handläggningstider i fastighetsbildningen. I uppdraget ingår att utreda vilken effekt de vidtagna åtgärderna haft samt att lämna förslag på eventuellt ytterligare åtgärder som kan minska handläggningstiderna.” 

Här kan du läsa hela regeringsuppdraget.