– Sett i detta sammanhang är Sveriges nationella livsmedelsstrategi en viktig förutsättning för att stärka den svensk livsmedelproduktionen i en hårdnande internationell konkurrens, säger Helena Jonsson, LRFs förbundsordförande.

I dag, den 25 mars, träffas EUs stats- och regeringschefer i Rom för att fira EU:s 60-åriga födelsedag, då Rom-deklarationen kom till. EU-kommissionens nyligen presenterade vitbok om olika utvecklingsvägar är viktig för en konstruktiv framtidsdiskussion. 

LRF var drivande i arbetet för att Sverige skulle ansluta sig till EU. Samförståndslösningar, fri handel och fri rörlighet på en gemensam marknad är ett bra sätt att knyta samman olika länders befolkningar och ekonomier.

De goda intentionerna utmanas

I dag utmanas de goda intentionerna bakom EU-samarbetet. Eurokrisen vittnar om att medlemsländernas ekonomi utvecklas olika. Utfallet av den brittiska EU-folkomröstningen visar på en risk för ökad misstro mot de beslut som fattas i Bryssel. Och nationella populistiska strömningar finns i flera länder.

– Det är viktigt att slå vakt om den fria rörligheten på den gemensamma marknaden. Därför krävs konkurrensneutrala villkor för de företag som agerar på EU-marknaden. Regelverk som påverkar handeln, exempelvis jordbrukspolitiken eller andra produktionsvillkor, måste vara gemensamma för alla medlemsländer, säger Helena Jonsson.

När det gäller utveckling av EU-samarbetet utöver unionens kärnvärden, fredsprojektet och den gemensamma marknaden, är det centralt att medlemsländerna går i takt och att den nationella suveräniteten behålls i de frågor där det inte finns ett särskilt mervärde att beslut fattas på EU-nivå.

EU en stor möjlighet för LRFs medlemmar

För LRFs medlemmar innebär tillgången till en marknad med 500 miljoner konsumenter stora möjligheter. Utvecklingen sedan EU-inträdet 1995 innebär stark konkurrens på den gemensamma marknaden och svenskt jordbruk har tappat marknadsandelar de senaste decennierna. Med den nationella livsmedelsstrategi som regeringen lagt fram och som riksdagen beslutar om i juni i år finns bättre förutsättningar än tidigare att stärka konkurrenskraften i den svenska livsmedelsproduktionen.