- Det är mycket glädjande att vårt förslag om en reduktionsplikt nu blir verklighet! Vi har jobbat länge med att få politiska långsiktiga spelregel och framför allt spelregler som gynnar de förnybara alternativen. Så har det inte varit tidigare. Detta är ett resultat som vi nått tillsammans med många andra aktörer och med miljöorganisationerna, och nu även politiken, säger LRFs förbundsordförande Helena Jonsson

Med införande av ett reduktionspliktssystem samt ändrade skatteregler minskas växthusgasutsläpp från bensin och dieselbränsle. Med en reduktionsplikt kan också efterfrågan på biodrivmedel öka och att energiskatten försvinner innebär bättre konkurrensvillkor för de förnybara alternativen.

"Beslutet stöttar hållbara biodrivmedel"

- Äntligen fattar regeringen nu beslut som på riktigt stöttar hållbara biodrivmedel. För att klara denna höga ambition kommer både råvaror från jord- och skogsbruket att behövas. Det är framöver nu fortsatt mycket viktigt att regeringen tar EU:s förhandlingar om ett nytt direktiv för förnybar energi på allvar. Det finns många delar av det förslaget som kan hota Sverige fossilfria inriktning, menar Helena Jonsson.

För att de rena och höginblandade biodrivmedlen ska få fortsatt goda konkurrensförutsättningar befrias de helt från energiskatt. För att ytterligare stimulera användningen av sådana bränslen, sänks den skatt som i dag tas ut på höginblandad FAME och höginblandad E85.

Föreslås att införas 1 juni

Förslaget riktar sig främst till bränsledistributörerna, det vill säga bensinbolagen, som åläggs att blanda in biodrivmedel i bensin och diesel. Hur mycket biodrivmedel som ska blandas in utgår från lagstadgade nivåer för inblandning av biodrivmedel och ett indikativt mål för 2030, som innebär ungefär 50 procent inblandning av biodrivmedel i både bensin och diesel. Redan i dag finns det till exempel dieselbränsle från Preem med upp emot 50 procent biodrivmedel från tallolja som kan användas i alla dieselmotorer. 

Förslaget om reduktionsplikt föreslås införas den 1 juli 2018.

Läs regeringens pressmeddelande