Med framväxten av IoT-baserade lösningar kommer en stor mängd kunskap, som tidigare antingen fanns i bondens huvud eller inte mättes alls, tillgängliggöras digitalt. Detta skapar helt nya förutsättningar och möjligheter för både lantbruket och resten av livsmedelskedjan. Det skriver Macklean i sin rapport Internet of Things som släpptes i fredags.

Christian Nordenskjöld är analytiker på LRF och är en av dem som ligger bakom rapporten.

Ska man se det här som ett hot eller möjlighet?

- Det här är en revolution inom lantbruket. Lantbruksföretagaren kan nu skapa en digitaliserad bild av fysiska och biologiska processer, och därmed optimera och utveckla sin verksamhet. Inom mjölkproduktionen kan det exempelvis röra sig om att förebygga och upptäcka tidiga juverinflammationer. Det bidrar till sänkt antibiotikabehandling och minskat produktionsbortfall. Inom växtodlingen kan utsädes- och växtnäringsgivor samt växtskyddsbehandlingar skräddarsys för varje del av fältet. Det betyder att insatsvarorna kan utnyttjas mer effektivt och att varje kvadratmeter kan producera mer, säger Christian.

Tekniken kan alltså bidra till ökad produktivitet per djur och hektar och smartare användning av insatsvaror som vatten, foder och bekämpningsmedel.

Sänkt mastitfrekvens med 50 procent

I rapporten tas nordens största Krav-anslutna mjölkgård Vadbo Gård fram som ett exempel.

- Med kamerasystemet Agricam kan vi med god säkerhet upptäcka juverinflammation 3-4 dagar innan den bryter ut. Sedan vi införde tekniken för tre år sedan har vi sänkt mastitfrekvensen med 50 procent och därigenom minskat totala kostnader för produktionsbortfall och antibiotikaanvändning med cirka 500 000-700 000 kronor, säger VDn Lars Svensson.

Den ekonomiska aspekten är något Christian Nordenskjöld också tycker är viktigt för den enskilde LRF-medlemmen att ta till sig.

- Det handlar om investeringar i informationsteknologi på gårdsnivå, en typ av satsningar där det många gånger saknas erfarenheter att luta sig mot. Men precis som beslutet att investera i en gårdsbutik eller en ny tröska är en avvägning mellan investeringskostnad och affärsnytta gäller detta även satsningar på datadrivna lösningar. Vi står på tröskeln inför nästa industriella revolution inom jordbruket med löften om banbrytande teknologiska framsteg, men det krävs att tekniken driver affären, kapar kostnader eller ökar intäkter. Det är jätteviktigt.

Hur är det med all datamängd. Är det inte risk för att storföretag, maskinjättar till exempel, får större makt?

- Data blir en råvara som allt fler aktörer i värdekedjan vill ha tillgång till och i det sammanhanget är lantbruksföretaget en central hub för informationsinhämtning. Frågan om dataintegritet är viktigt område att bevaka för att undvika maktförskjutningar. Samtidigt är delningen av data själva bränslet för innovationskraften i framtidens mer digitala jordbruk där aktörer i värdekedjan blir mer sammankopplade och ömsesidigt beroende av varandra. Risken att enskilda lantbruksföretag hamnar i ett informationsunderläge kan delvis motverkas genom datasamarbeten i syfte att skapa en informationsmotpol, ett exempel är det amerikanska initiativet Farmers Business Network, FBN.