Utbyggnaden av ladugården skedde löpande med ett huvudansvar hos ett byggföretag. Förutom byggföretaget anlitades bland elektriker, VA-företag och De Laval. Eftersom det alltså inte var en totalentreprenad bedrev lantbrukaren sådan byggverksamhet som är skyldig att föra personalliggare.

Byggarbetsplatsen hade helt i enlighet med reglerna anmälts till Skatteverket. I början av året gjordes ett kontrollbesök och myndigheten ansåg att lantbrukaren brustit i sin skyldighet att hålla personalliggaren omedelbart tillgänglig vid kontrollen. Därför påfördes kontrollavgift med 12 500 kronor, trots att personalliggaren uppfyllde de krav som fanns.

Omöjligt för lantbrukare att vara stand by

I sitt beslut angav Skatteverket att personalliggaren inte varit omedelbart tillgänglig för myndigheten då det gått 60 minuter från det att Skatteverket kom till byggarbetsplatsen till dess personalliggaren kunde förevisas. Muntligen sa Skatteverket att personalliggaren ska visas omedelbart och att med det avses att den ska förevisas inom 20 minuter från att den efterfrågas.

Lagregleringen är alltså utformad utifrån sedvanliga byggarbetsplatser i tätorter. Men för en lantbrukare, som har en del annat att sköta än att vara "stand by" vid ett byggarbete, är kraven ganska omöjliga att uppnå.

Därför överklagades beslutet av skattejuristen Katarina Bartels på LRF Konsults Skattebyrå. I överklagandet anfördes att kravet på omedelbart tillhandahållande inte finns lagreglerad. ”Då det är fråga om en lagstiftning som lägger ett stort ansvar på en byggherre, som många gånger inte är ett professionellt byggföretag, torde det krävas att ett sådant absolut krav kommer till uttryck direkt i lagtexten.”

Så tolkar LRF Skatteverkets beslut

Skatteverket har nu beslutat att ta bort kontrollavgiften i enlighet med begäran i överklagandet. Någon ytterligare motivering gavs inte i beslutet. Enligt LRFs uppfattning innebär det:
Att Skatteverket beaktat att något lagreglerat krav på att personalliggaren ska hållas omedelbart tillgänglig inte finns. Att de särskilda omständigheterna som präglar byggverksamhet som bedrivs på lantbruk medför en skyldighet för Skatteverket att vara generösa och flexibla vid bedömning av om kontrollavgift ska tas ut.

Om du påförs kontrollavgift i ärenden liknande det nu avgjorda, kontakta skattejurist Katarina Bartels , 08-657 47 42, för bedömning av om ytterligare principmål ska drivas på området.

Det här är en personalliggare

En personalliggare är en förteckning över vilka som är verksamma på byggarbetsplatsen, när de har börjat och slutat varje arbetspass. Även om dessa regler främst riktar sig mot de som enbart bedriver byggverksamhet omfattas många lantbrukare av reglerna. Se här.