Här är Phil Hogans hela tal fritt översatt till svenska (längst ner kommer originalversionen på engelska):

Jag är mycket glad att vara här oss er i dag. Tack för inbjudan. Innan jag börjar vill jag gratulera LRFs nye ordförande Palle Borgström. Jag är säker på att du kommer att göra ett bra jobb i att försvara svenska bönders och svenska landsbygdens intressen. Jag ser fram emot att jobba med dig för att säkerställa att de svenska lantbrukarna och svensk landsbygd får bäst valuta för de 6,6 CAP-miljarder (cirka 65 miljarder svenska kronor) som investerats fram till 2020.

Låt mig också hylla Thomas Magnusson och det briljanta jobb han gör som ordförande för Copa Cogeca. Kooperativen får en extremt viktig betydelse de närmsta åren för att maximera möjligheterna för lantbrukarna som finns på de globala marknaderna. Jag räknar med att Thomas får med sig sina kollegor i detta arbete.

Kära vänner, vi går in i en viktig period av förändring för den gemensamma jordbrukspolitiken och vi behöver starka och tydliga röster från våra lantbrukare när vi ska modernisera och förenkla politiken. Jag ser fram emot att arbeta nära er under veckorna och månaderna framöver.

Jag vill också passa på att hylla Helena Jonsson lite extra för hennes många års jobb, både här i Sverige och i Bryssel. Helena har varit en stark och tydlig försvarare av svenska lantbrukare och lantbruksföretag och har anammat en visionär syn på CAP och framtiden för EUs jordbruk. Jag har läst delar av hennes nyligen utkomna bok med stort intresse och jag återkommer till dessa senare.

Brexit och dess konsekvenser

Innan jag pratar om CAP och framtida möjligheter för svenska lantbrukare så vill jag ge er ett politiskt perspektiv från Bryssel. Som ni har märkt så har EU haft en tid av enorma svårigheter men också en förnyad optimism.

Å ena sidan har en medlemsstat för första gången röstat för att lämna unionen. Brexit skapade en chockvåg i Bryssel. Jag vet att det hade stor effekt även i Sverige, eftersom Storbritannien är en av Sverige viktigaste handelspartner, den tredje största mottagaren av svensk service och sjätte största mottagaren av svenska varor.

Som ett svar på detta började den svenska regeringen, med rätta, att planera för de olika konsekvenserna av utträdet. Jag är glad att denna rapport underströk vikten av en fortsatt stark inre marknad i EU för svensk ekonomi och att den efterfrågar ytterligare utveckling och integrering så att de kvarvarande EU 27 fortsatt kan tjäna på samarbetet även i framtiden.

Men, i relation till Brexit är det många frågor som fortsatt är obesvarade, speciellt relationen till framtida EU-budgeten förstås och andelen av budgeten som tilldelas CAP.

Men Brexit har också lett till en stark känsla av förnyelse och vitalisering I Bryssel. EU 27 har visat en stark och enad front inför Brexit-förhandlingarna. De senaste månaderna har högerextremistiska populister misslyckats med att vinna tre EU-val i följd; i Österrike, i Nederlländerna och allra senast i Frankrike.

Och det har funnits en stark samsyn kring att om EU vill förhindra en ytterligare Brexit måste vi börja att göra ett ännu positivare avtryck hos våra medborgare.

Vi måste hitta nya sätt att möta de mest pressande utmaningarna i vår tid: klimatförändring, migration, säkerhet och att skapa arbetstillfällen för att nämna några.

Vitboken som presenterades av EU-kommissionen i mars visar på olika vägar för framtida Europa. Den erbjuder fem scenarier för EUs utveckling, beroende på vilka val vi gör.

Framtida CAP

För egen del vill jag att CAP blir det dunkande hjärtat av dessa förnyade och återvitalierade Europa. Jag har framfört att en stark och välfinansierad policy för vår livsmedelsproduktion och landsbygdsområden är grundförutsättning om vi ska lyckas att förnya EU.

Jag är övertygad om att vill vi behålla en stark, ändamålsenlig och tillräckligt finansierad CAP måste vi göra två saker.

För det första behöver vi se till att politiken fungerar ännu bättre med andra EU-politikområden och prioriteringar – för att leverera samhällsnytta för Europas medborgare.

För det andra behöver vi bättre informera våra medborgare om det arbete som lantbrukare och landsbygdspolitken gör till det bästa för hela EUs samhällen. 

Som Helena så tydligt skriver i sin bok så är det inte alls självklart eller så väl förstått som det borde vara att våra lantbrukare  och landsbygdsföretagare arbetar på uppdrag av samhället på flera fronter.

Ja , politikens grundbult är förstås säker och uthållig livsmedelsproduktion.

CAP - mer än bara livsmedel

Men CAP har förändrats för att ge människor andra livsviktiga samhällsnyttor bortom livsmedel,  Politiken främjar också rent vatten och luft, en välskött landsbygd med bra levnadsvillkor och bevarande av den biologiska mångfalden för kommande generationer.

Det är nödvändigt att våra lantbruks- och landsbygdsområden förblir starka, levande och uthålliga eftersom de är våra nödvändiga partner för väldigt många av våra dagliga utmaningar.

CAP ger incitament, realistiskt sett de enda dugliga ncitamenten för jordbrukets inkomst, levnadsförhållanden på landsbygden, de mycket viktiga EU-målen för klimat och miljö liksom för överlevnaden och utvecklingen av en sektor som strategiskt och vitalt är mycket viktig.

Den ekonomiska livskraften i jordbrukssektorn är en förutsättning, inte enbart för produktion av säkra livsmedel av hög kvalitet, utan också för hållbar förvaltning av resurser (inklusive vatten) och att tillhandahålla miljöinriktade kollektiva nyttigheter.

Jordbruk spelar också en viktig roll I den cirkulära ekonomin, och CAP måste göra sin del i att stödja utbudet och användning av förnybara energikällor, avfall och andra biprodukter för bioekonomin.

Helena pekar väldigt tydligt i sin bok att ett verkligt hållbart samhälle beaktar miljömässig, ekonomisk och social hållbarhet – och min åsikt är ganska enkelt att CAP redan möter dessa överlappande utmaningar på flera sätt.

Genom att stödja våra lantbrukare, kan vi – vilket vi redan gör – be dem göra mer i sitt bidrag till denna EU-kommissions prioriteringar, våra internationella krav för klimat och miljö och andra samhällsmål och ambitioner, och för detta ska de få ersättning. Om man lyssnar till medborgare är deras åsikt tydlig: Stöd våra lantbrukare och vår hållbara och säkra livsmedelsproduktion av hög kvalitet.

En moderniserad och förenklad CAP är det bästa sättet för att erbjuda starka lösningar till alla dessa utmaningar.

Om vi vill göra smarta förändringar av CAP måste vi hela tiden fråga oss själva om politiken är bäst anpassad för sina syften och om politiken möter kraven på en modern ekonomisk, miljömässig och social politik.

Livsmedelskedjan, Cork 2.0

Vi måste reflektera över de senaste årens marknadshändelser och överväga om vi har försett lantbrukare med rätt verktyg för att hjälpa dem att hantera volatila marknader. Detta är en orsak till att jag med kraft har vidtagit åtgärder för att förbättra lantbrukarens position i livsmedelskedjan.

Under 2016 tillsatte jag arbetsgruppen för jordbruksmarknader och denna grupp levererade i november förra året ett starkt dokument som innehåller tydliga rekommendationer för politiken. Jag förväntar mig att några av dessa rekommendationer ingår i det meddelande om framtida CAP som kommer senare i år.

Jag vill också att CAPs andra pelare ska göra mer för våra landsbygdsområden.

EU-kommissionen samlade därför i september förra året en ”Rural Coalition of the Willing” (landsbygdskoalition som vill) som skrev Cork 2.0-förklaringen för framtida landsbygdsutveckling för EU.

Cork 2.0-förklaringen har lett till höga förväntningar. Det beror på att den har satt ord på det som många människor har tänkt i flera år – för att möta dagens stora utmaningar är våra landsbygdsområden del av lösningen, inte del av problemet!

Vårt mål är att säkerställa att EU-politiken tar till sig av denna sanning, som även Helena tar upp på ett tydligt sätt i sin bok. 

Livsmedelsexport

Jag vet att svenska lantbrukare är entreprenörer. Jag var väldigt förtjust i att få besöka ett jordbruksföretag med olika inriktningar tidigare idag, Wiggeby gård som producerar bland annat hästfoder av hög kvalitet.

Gården har ett omfattande återvinningssystem för både gödsel och bioenergi från rester från skogsavverkning. Och möjligen det mest imponerande, gården drivs på nästan 100 % grön energi.

Jag tror verkligen att smart och hållbart jordbruk också är bra ur ett ekonomiskt hänseende, eftersom bra mat betyder bra affärer. Dagens CAP ger en grund för en lysande europeisk livsmedelssektor som ger nästan 44 miljoner jobb direkt och indirekt – många av dem i landsbygdsområden där dessa jobb verkligen behövs.

Och fakta visar att vi kan göra ännu mer. Det räcker med att titta på storleken på jordbruksexporten för att förstå den enorma potential som finns för fortsatt tillväxt och fler jobb.

Sedan 2011 har vår livsmedelsexport ökad med 29 % vilket är mer än alla andra sektorer.

Vi exporterar nu till ett värde av 131 miljarder euro  (cirka 1 280 miljarder kronor) vilket är 18,8 miljarder euro (cirka 184 miljarder kronor) mer än importen. Detta är inte bara siffror – det är en enorm mängd välstånd som flyttas till landsbygdsområden i Europa, som betalning för högkvalitativa hållbara produkter.

Jag vet att LRF har arbetat nära minister Bucht med den nationella livsmedelsstrategin med dessa viktiga frågor i beaktande. Jag tror att detta är ett bra sätt att arbeta på. I mitt hemland, Irland, har vi rönt stora framgångar tack vare en liknande politik och jag uppmuntrar er att fortsätta på detta sätt.

Slutord

Som slutord, damer och herrar, vi är mitt uppe I en viktig period för CAP. EU-kommissionens enkät om en modernare och enklare politik avslutades tidigare denna månad. Vi håller nu på att analysera resultaten inför en viktig konferens i Bryssel den 7 juli.

Vi ska berätta om framtida CAP senare i år. Jag vill att ni engagerar er kompetens och energi i denna process, inte bara i dag utan även under kommande år. Tillsammans kan vi skapa en hållbar politik för matproduktion och landsbygden för det 2000-talet. Tack så mycket.

 

ENGELSKA ORIGINALVERSIONEN

I'm very happy to be here with you today. Thank you for the invitation. Before I begin, I would like to congratulate the incoming LRF President (…).

 I am sure you will do a strong job defending the interests of Sweden's farmers and rural communities.

I look forward to working with you to ensure that Swedish farmers and rural areas get the very best value from the €6.6 billion investment the CAP will make in them up to 2020.

Let me also pay tribute to Thomas Magnusson and the sterling work he is doing as president of Cogeca.

Cooperatives will be absolutely critical in the coming years to maximise the opportunities for farmers on European and global markets, and I count on Thomas to bring his colleagues with him in this work.

 Dear friends, we are entering an important period of transition for the CAP, and we need our farmers' voices to be loud and clear as we set about modernising and simplifying the policy. I look forward to working closely with you and your colleagues in the weeks and months ahead.

I also want to take this opportunity to pay special tribute to Helena Jonsson and her many years of service, both here in Sweden and also in Brussels.

Helena has been a strong and outspoken defender of Swedish farmers and agri-business, and she has adopted a visionary approach when it comes to the CAP and the future of European agriculture. I have read with interest a number of sections from her recent book, and I will refer back to these later.

Before I talk about the CAP and the future possibilities for Swedish farmers, let me give you a political perspective from Brussels. As you will have noticed, the EU has been undergoing a time of both huge difficulty and renewed optimism.

Brexit – EU Political Outlook

On the one hand, a Member State has for the first time voted to leave our Union. The Brexit result caused a seismic shock in Brussels.

I know it had a strong impact here in Sweden too, given that the UK is one of Sweden’s most important trading partners - the third largest recipient of Swedish services and the sixth largest recipient of goods.

 In response, the Swedish government correctly began to plan for the different outcomes. In September 2016, the Government commissioned the National Board of Trade to analyse and provide alternatives for how trade in services between the EU and the UK can be regulated after a UK withdrawal from the EU and its single market.

I am pleased that this report emphasised the continuing importance of the EU single market for Sweden's economy, calling for further development and integration so that the remaining EU 27 can benefit and profit from it even further.

Nevertheless, in relation to Brexit many questions remain unanswered, particularly in relation to the future EU budget and of course, the proportion of the budget dedicated to the CAP.

But Brexit has also led to a strong sense of renewal and revitalisation in Brussels.  The EU 27 have shown a strong and united front in advance of the Brexit negotiations. In recent months, right-wing populists have failed to win three prominent European elections in a row: in Austria, in the Netherlands, and most recently in France.

And there has been a strong consensus that if the EU wants to prevent another Brexit, we must begin to make an even greater positive impact in the lives of our citizens. We must find better ways to face head-on some of the most pressing challenges of our time: climate change, migration, security, and job creation, to name but a few.

The White Paper published by the Commission in March sets out possible paths for the future of Europe. It offers five scenarios for the Union's evolution, depending on the choices we make.

And for my part, I want the CAP to be the beating heart of this renewed and revitalised Europe. I have been making the case that a strong and well-funded policy for our food production and rural areas is vital if we are to succeed in renewing the EU.

Future of CAP

I passionately believe that if we want to keep a strong, purposeful and adequately funded CAP, we need to do two things:

First of all we need to make the policy work even harder - in collaboration with other EU policies and priorities – to provide public goods for the citizens of Europe.

And second, we need to do a better job of informing our citizens about the work farmers and rural development policies do for the good of all European society.

As Helena makes clear in her book, it is not nearly as well understood as it should be that our farmers and rural areas are working on society's behalf on multiple fronts. Yes, the policy's bottom line remains safe and sustainable food production.

But the CAP has evolved to provide people with other vital public goods beyond food – the policy also promotes clean water and air, a well-managed countryside with good living conditions, and the maintenance of our biodiversity for future generations.

It is essential that our farming and rural communities remain strong, vibrant and sustainable, because they are our essential partners for a huge number of every day challenges.

And the incentives provided by the CAP are realistically the only incentives capable of addressing farm income, rural living conditions, the EU's hugely important environment and climate targets, as well as the survival and development of a sector of vital strategic importance.

The economic viability of the farming sector is a pre-condition not only for the production of high-quality and safe food, but also for the sustainable management of resources (including water) and the provision of environmental public goods.

Agriculture also plays an important role in the circular economy, and the CAP should do its part to support the supply and use of renewable sources of energy, of waste and other by- products for the bio-economy.

Helena makes the point very well in her book that a truly sustainable society takes into account environmental, economic and social sustainability – and my point is quite simply that the CAP already addresses these overlapping challenges in a variety of ways.

In supporting our farmers, we can and indeed already do ask them to do more in terms of their contribution to the priorities of this Commission, our international obligations for climate and environment and other societal goals and objectives, and for that they should be rewarded. If you listen to citizens, their voice is clear: support our farmers and our sustainable, safe and high quality food production.

A modernised, simplified CAP is the best bet for providing strong solutions to all these inter-related challenges.

If we want to make smart adjustments to the CAP, we must constantly ask ourselves if the policy is fit-for-purpose and if it meets the requirements of a modern economic, environmental and social policy.

Food Chain, Cork 2.0

We need to reflect on the market events of the past couple of years and consider whether we are equipping farmers with adequate tools to help farmers cope with market volatility. This is why I have taken strong action to improve the position of farmers in the food chain.

In 2016 I established the Agrimarkets Taskforce, and they delivered a strong document containing clear policy recommendations to me last November. I expect to see some of these reflected in the Communication on the Future CAP later this year.

I also want the second pillar of the CAP to do more for our rural communities.

That is why last September the Commission brought together a "Rural Coalition of the Willing" to draft the Cork 2.0 Declaration on the future of EU rural development.

The Cork 2.0 Declaration has triggered a high level of expectations. It has done so because it has put into words what many people have been thinking for years: that when it comes to addressing many of the big challenges of our era, our rural and agricultural communities are part of the solution, not part of the problem!

And our objective is to make sure that EU policies reflect this truth. I think Helena's book also makes this point very strongly.

Agri-food Exports

I know that Swedish farmers have a strong entrepreneurial spirit. Indeed, I was delighted to visit a mixed agricultural holding earlier today - Wiggeby farm, which produces and also high quality feed for horses.

The farm has a very extensive system for recycling – involving both manure and also bioenergy from forest residues.

And perhaps most impressively, the farm runs on almost 100% green energy.

I firmly believe that smart and sustainable farming also makes good economic sense, because good food means good business. The CAP is today at the root of a vibrant European agri-food sector, which supports upwards of 44 million jobs in the EU – many of them in our rural areas, where these jobs are urgently needed.

And the evidence shows that we can do even more. It is sufficient to look at the performance of agricultural exports to realise the huge potential for further growth and job creation.

Since 2011, our agri-food exports have grown by 29%, outpacing all other sectors.

We are now exporting €131bn of produce - with a surplus of €18.8 billion. This is not just a figure - it is a huge amount of wealth being transferred to rural areas across Europe, in reward for the production of high quality, sustainable produce. 

I know that LRF has been working closely with Minister Bucht to develop a National Food Strategy taking account of all these important factors.

I think this is a smart way to proceed. In my own home country of Ireland, we have had great success thanks to a similar policy, and I encourage you to continue down this path.

Conclusion

In conclusion, ladies and gentlemen, we are in the middle of a very important moment for the CAP. The public consultation on modernising and simplifying the policy ended earlier this month. Now we are analysing the results ahead of an important conference in Brussels on July 7th.

As we move forward, we will deliver a Communication on the Future CAP later this year. I am calling on you to bring all your knowledge and energy to this process, not only today but in the years to come. Together, we can build a sustainable food production and rural development policy truly fit for the 21st century. Thank you.