LRF har länge pekat på den orimliga situationen för markägare när personer utan lov etablerar olika typer av läger på deras mark.

Markägaren som utsätts för detta brott upplever ofta att staten inte ger dem det stöd som man kan förvänta sig.

LRF har påtalat problemen till regeringen, dess utredare och till riksdagen. Det är därför positivt att en proposition och ny lagstiftning nu är klubbad och träder i kraft i sommar. Det är också positivt att riksdagen gjorde ett par förbättringar av lagen utifrån ett markägareperspektiv jämfört med regeringens förslag, bland annat vad gäller att korta handläggningstiderna.

I propositionen slås fast att:

Det är inte tillåtet att bosätta sig på annans mark utan tillstånd av markägaren. Utgångspunkten är att polisen ska ingripa när en markägare gör en anmälan om en otillåten bosättning.

I de fall som polisen trots allt inte kan ingripa finns nu också en ordning där drabbade markägare kan begära så kallade avlägsnande med hjälp av Kronofogdemyndigheten.

LRF har haft invändningar mot delar av detta förslag från regeringen.

Vi kan konstatera att riksdagen drivit igenom ett par justeringar av regeringens förslag som gör att slutprodukten i flera delar fått en bättre utformning. Dock är LRF fortsatt kritiska till att det i förslaget finns en bestämmelse om att Kronofogdemyndigheten ska göra en proportionalitetsbedömning när en markägare ansöker om att få en olovlig bosättning avlägsnad.

Det är svårt att se varför myndigheten i denna del i processen ska väga av markägarens intresse som brottsoffer mot intresset för den som utfört en olovlig handling. LRF kan dock konstatera att riksdagen har begärt att tillämpningen av särskilt denna regel ska följas upp.

Även LRF kommer att följa upp hur den nya lagen tillämpas. Det är viktigt att markägare i första hand får hjälp av polisen. I de fall man trots allt ändå behöver gå via Kronofogdemyndigheten är det lika viktigt att det blir en smidig och effektiv process.

För frågor, kontakta Carl von der Esch, chefsjurist LRF, 076-866 70 81