– I uppdraget verkar regeringen redan ha tagit ställning och pekar tydligt på de nackdelar som de ser med den nuvarande jordförvärvslagstiftningen. Vi som bor och driver företag på landsbygden är väl medvetna om både de utmaningar och de fördelar som den nuvarande jordförvärvstiftningen innebär. Vi har upprepade gånger tagit ställning till dessa vid LRFs stämmor och landat i att fördelarna med den nuvarande regleringen överväger nackdelarna, säger Åsa Odell, vice ordförande i LRF.

Mångfald i ägandet ger levande landsbygd

Regeringen har trots detta gett Sveriges Lantbruksuniversitet i uppdrag att analysera vad jordförvärvslagstiftningen har haft för effekter på jord- och skogsbruk, ur både ett regionalt och ett nationellt perspektiv.

– Visst finns det utmaningar inom lantbrukssektorn när det gäller bland annat kapitalförsörjning, men den mångfald i ägandet med självägande bönder, som jordförvärvslagen sedan länge garanterat har varit framgångsrik när det gäller att skapa förutsättningar för en levande landsbygd, långsiktighet och ansvarstagande i brukandet av jorden och skogen, säger Åsa Odell.

Frihet under ansvar

LRF är dessutom kritiskt till att skogen dras in i analyserna av jordbrukets konkurrenskraft.

– En mångfald i ägandet är en förutsättning för genomförandet av skogspolitiken. Jordförvärvslagens syfte att upprätthålla balansen i ägarstrukturen är därmed ett väsentligt medel för att genomföra både regionalpolitiken och skogspolitiken med frihet under ansvar. En stark koppling mellan ägandet och brukandet är särskilt viktigt i en så långsiktig verksamhet som skogsbruk, säger Sven-Erik Hammar, ordförande LRF Skogsägarna.

Det viktigaste enligt LRF är istället, först och främst lönsamhet, samt ett tydligt fokus på affärsmodeller som tar hänsyn till eventuella risker för företagens alla faser. För uppstarts- och överlåtelsefaserna handlar det bland annat om att stärka möjligheterna till successiva köp och försäljningar, vilket till exempel skulle kunna handla om förändrade skatteregler. I företagens tillväxtfas handlar det om möjligheterna till ökad tillgång till kapital vid expansion.

Ägandet förutsättning för lönsamhet

LRF har upprepat påtalat vikten av att hitta konkreta lösningar på de problem som finns för att komma fram till de mest effektiva lösningarna, men att den analysen inte får begränsas till effekterna av jordförvärvslagen. Det är att peka ut lösningen innan man har gjort jobbet att utreda.

– LRFs ståndpunkt är alltjämt att långsiktigt hållbara företag på landsbygden skapas genom ökad lönsamhet, innovation och tillgång till kapital. Att till exempel aktiebolag fritt får möjlighet att förvärva mark, leder ofrånkomligt till ett strategiskifte, där självägande bönder över tid kommer att minska. Det finns andra betydligt effektivare åtgärder att vidta för att stärka lönsamheten, fokusera på det istället, säger Åsa Odell.

Uppdraget ska redovisas senast 31 december 2018.