Följden kan bli att odlingen på ekologiska fokusarealer upphör och marken i stället läggs i träda. Om odlingen av proteingrödor på 10 000 hektar åkermark faller bort innebär det i storleksordningen 50 miljoner kronor i uteblivna intäkter och ett ökat importbehov av proteinfoder.

-  Det är ett mycket olyckligt beslut att EU-kommissionens förslag nu blir verklighet. De  ekologiska fokusarealerna har visat sig ge positiv effekt för svensk proteinfoderproduktion. Med detta beslut försvåras odlingen  på den ekologiska fokusarealen. I stället för att odla proteingrödor på denna mark måste vi nu importera proteinfoder, bland annat soja från Sydamerika. Såväl ur ekonomisk som miljömässig synpunkt hade det varit bättre att odla det fodret själva. Det här gör ju också att förutsättningarna för att nå målen i den nationella livsmedelsstrategin försämras, säger LRFs expert Sofia Björnsson.

En stor besvikelse

De senaste åren har odlingen av proteingrödor ökat i Sverige, förmodligen som en effekt av kraven i förgröningsstödet. Arealen baljväxter ökade med drygt 45 procent mellan 2014 och 2016. Odlingen för 2017 indikerar att åkerbönor och ärter ligger kvar på 2016 års nivå men konservärter tappar 5-6 000 hektar, vilket förstås beror på Findusaffären och nedläggningen av anläggningen i Bjuv.

Att förslaget gick igenom är en stor besvikelse för såväl LRF som Copa och Cogeca som arbetat hårt för att stoppa detta.

- De senaste årens ökning av proteingrödor  har varit glädjande och förklaringen är att man har kunnat odla kvävefixerande grödor inom ramen för förgröningsstödet. Nu riskerar vi att se en minskning.

Förändringarna träder i kraft 2018.