Grunden till förslaget baseras på studier från Sveriges främsta experter på djurskydd. Studien visar att både den diande suggans och smågrisarnas hälsa inte påverkas av att smågrisarna avvänjs något tidigare än idag. Studien är gjord av veterinära experter från Gård & Djurhälsan, Lundens Djurhälsa och Distriktsveterinärerna. Förslaget har även granskats av experter på SLU och SVA.

Bakgrunden till att smågrisarna, i sammanhållna grupper, ska kunna flyttas tidigare, är att både förbättra djuromsorgen och stärka konkurrenskraften inom svensk grisuppfödning. Ändringen innebär att samtliga smågrisar inom omgångsgruppen i samma stall kan hållas ihop när de slutar dia. Suggorna som grisat kan också hållas ihop i en gemensam grupp. Med stöd av studien har Jordbruksverket lämnat in en ansökan till EU som innebär att svenska smågrisar ska kunna avvänjas något tidigare än de 28 dagar som gäller i Sverige idag. I övriga EU är regeln 21 dagar.

Smågrisarna hålls tillsammans

Idag sker omgångsvis uppfödning där ett antal suggor grisar samtidigt i tidigare tömda och rengjorda grisningsavdelningar. I praktiken skiljer det dock cirka en vecka mellan de äldsta och yngsta kultingarna. Förslaget är att en medelavvänjningsålder om 28 dagar ska tillämpas, istället för som idag en individuell avvänjningsålder om 28 dagar. Vid en medelavvänjningsålder kommer smågrisarna i praktiken att avvänjas inom ett ungefärlig intervall om 25-33 dagar, vilket avsevärt skiljer från de 21 dagar i genomsnitt, som det nu kan låta i debatten. I övriga EU tillåts däremot en avvänjning av samtliga smågrisar vid 21 dagar.

Förslaget innebär samtidigt att djuromsorgen i Sverige ökar, både för de diande suggorna och smågrisarna. Med sammanhållna grupper, där smågrisen får stanna med sin kull i grisningsomgången, skapas ökad trygghet. Smågrisarna får stanna med djur de känner igen.

En generell avvänjningsålder vid 28 dagar medför även omtanke för suggan, då dagens positiva hälsoutveckling hos grisar har lett till betydligt större smågrisar än tidigare. Genom det nya förslaget slipper suggan den påfrestning som ett förlängt diande innebär. För tjugo år sedan vägde en smågris 6 kilo vid avvänjning från suggan, idag väger de strax över tio kilo.

Särskilda krav

För att få avvänja enligt de nya reglerna, och säkerställa en god djuromsorg, ska grisuppfödaren följa en rad olika krav från Jordbruksverket rörande miljö, hälsa och välfärd för grisarna:

 2 §  Smågrisar får inte avvänjas förrän de uppnått 28 dagars ålder och ska då ha vant sig vid tillskottsfoder. Smågrisar får dock avvänjas upp till sju dagar tidigare under förutsättning att samtliga punkter nedan är uppfyllda.

 1. Besättningen är ansluten till en frivillig organiserad hälsokontroll2 med plan och riktlinjer som Jordbruksverket har godkänt med särskild hälsokontroll av smågrisar.
 2. Besättningen är ansluten till det frivilliga biosäkerhetsprogrammet2 ”Smittsäkrad besättning gris” och är ansluten till nivå ”Spets” enligt programmets plan och riktlinjer.
 3. Smågrisarna föds upp omgångsvis under digivningsperioden. Efter digivningsperioden flyttas de avvanda grisarna till en annan stallavdelning där de föds upp omgångsvis. Under dessa perioder blandas inte grisarna med grisar från andra djurgrupper.
 4. De stallavdelningar som används för uppfödning enligt punkt 3 är tomma på djur i minst fem dygn mellan varje djuromgång samt är rengjorda och desinficerade innan en ny omgång djur sätts in.
 5. Vid kullutjämning under digivningsperioden flyttas inte någon smågris till en smågriskull där smågrisarna är äldre än 2 dygn.
 6. När smågrisarna avvänjs äter de speciellt anpassat tillskottsfoder i tillräcklig mängd. Tillskottsfodret ska vara mjölkbaserat.
 7. I varje djuromgång har högst 10 % av smågrisarna en avvänjningsålder som understiger 26 dygn.
 8. Vid avvänjningen har smågrisarna en för sin ålder normal vikt.
 9. Efter avvänjning förekommer inga beteendestörningar så som flanksugning, eller svansbitning annat än undantagsvis.
 10. De stallavdelningar som används för uppfödning enligt punkt 3 har anläggning för tillskottsvärme.
 11. Reservelverk finns på anläggningen.

 

2 Bestämmelser om frivillig organiserad hälsokontroll finns i Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 2015:17) om frivillig organiserad hälsokontroll av husdjur.