Utredningsinitiativet gäller övergödning inom industri, jordbruk och kommunala reningsverk. Målet är att minska tillförsel av kväve och fosfor till kretsloppet och öka återcirkuleringen. Regeringen konstaterar att tillförseln av fosfor till vatten behöver minska för att vi ska kunna nå miljökvalitetsmålet. 

Ur ett Östersjöperspektiv så kan vi se att belastningen totalt sett sjunkit och är tillbaka på nivåer som motsvarar 50-talets belastningar, vilket är mycket bra. Att Östersjön trots det lider av övergödningsproblematik beror på de tidigare utsläppen som uppstod under 60-80-talet, främst från orenade avloppsreningsverk och industrier runt Östersjön, vilket bekräftats av flera studier. Det är därför glädjande att regeringen annonserat att medel ska satsas för att öka kunskapen kring åtgärder som behandlar läckaget av fosfor som finns bundet i sedimenten. Nya studier visar att det går att återställa Östersjön på betydligt kortare tid om läckaget från gamla utsläpp tas i beaktande, eventuellt kan även kretslopp nås om fosforn från bottensediment kan tas tillvara.

 Lokalt kan det i vissa områden finnas åtgärder kvar att göra på land. LRF önskar en ökad satsning på en utökad dialog kring vattenkvalité, där de som bor och verkar i vattnets närområde får vara med i processen. Det är viktigt att skapa en dialog och ta vara på den kunskap som lantbrukare har om sina marker. På det sättet byggs förtroende mellan människor och för åtgärder. Lika viktigt är det att ha med sig perspektiv som konkurrenskraft och kostnader för den enskilde. Åtgärder mot övergödning får inte kosta orimligt mycket för den enskilde lantbrukaren eller fastighetsägaren i relation till miljönyttan. Miljöarbete, konkurrenskraft och livsmedelsstrategi måste gå hand i hand. Vi måste även involvera andra sektorer, som de kommunala avloppsreningsverken, där vi saknar kunskap om exempelvis bräddningarnas betydelse och storlek.

 Ökad återföring av växtnäring är viktigt för att nå såväl generationsmålet, ökad hållbarhet i livsmedelskedjan samt en cirkulär ekonomi. LRF har som mål att 80 procent av fosfor från städernas avloppsreningsvatten ska återföras till produktionen till 2030.  Återföringen ska ligga i linje med miljömålen ”Giftfri miljö” och ”Ingen övergödning”. Idag återförs endast en fjärdedel av växtnäringen. Det är därför bra att regeringen ser över kretsloppet och skapar klarhet i vilka regler och krav som ska gälla. LRF deltar gärna i dialoger kring hållbara kretslopp mellan stad och land, samt hur vi kan få till ökade lokala dialoger och satsningar på rätt åtgärd på rätt plats.

 Vi kan även stämma in i Svenskt Vattens kritik mot att regeringen duckar för Miljömålsberedningens förslag om att tillsätta en utredning som ser över hur Sverige infört EU:s ramdirektiv för vatten. LRF och Svenskt Vatten saknar initiativ och konkreta uppdrag som ger regeringen underlag i EU:s arbete med att se över direktivet. Det förändrade klimatet gör det extra viktigt att snabbt se över syftet med direktivet, målen och genomförandereglerna.