Vid mötet hos Finansdepartementet hos Max Elger som är statssekreterare till Magdalena Andersson deltog Åsa Odell vice ordförande hos LRF. Med på mötet var också Karin Lexén Naturskyddsföreningen, Håkan Wirtén WWF och Gunnar Palme Jordägarna.

Syftet med mötet, som initierats gemensamt av organisationerna, var att visa enighet för regeringskansliet att CAP är viktigt.

Vi har lite olika åsikt i detaljerna i hur nästa CAP bör utformas men är eniga om behovet av CAP och ser med oro på regeringens vilja att skära ner budgeten kraftigt och att detta överskuggar diskussionen om innehållet i CAP.

CAP är ett väldigt viktigt verktyg för att nå miljö- och klimatmål och för det behövs lika konkurrensvillkor. Utan god konkurrenskraft i jordbruket är det svårt att jobba mot miljö- och klimatmålen. 

Vid mötet hos Statsrådsberedningen deltog Thomas Bertilsson från LRF tillsammans med ett antal organisationer och myndigheter från olika sektorer. Vid detta möte tryckte LRF än mer på konkurrenskraften och dess betydelse för att kunna uppfylla mål för miljö och klimat. LRF lämnade också över ett brev med våra ställningstaganden kopplade till EU-budgeten och CAP.