I mitten av augusti kom ett glädjande besked för många markägare.
Mark- och miljödomstolen har beslutat att Svenska kraftnät ska gräva upp 578 kreosotfundament från en nedlagd kraftledning i  Örebro, Östergötland och Jönköpings län.
Bakgrunden till beslutet är att Svenska Kraftnät byggt den nya ledningen Sydvästlänken och då rivit den gamla ledningen. Men de gamla kraftledningsstolparna var fastsatta i fundament/mattor av kreosotimpregnerade slipers och Svenska Kraftnät har ansett det vara miljömässigt rimligt att inte gräva upp alla de kreosotfundament som kraftledningsstolparna varit fastsatta i.

Fundamentet består av kreosotimpregnerade träslipers och den sammanlagda mängden kreosot bedöms till 48 500 kilo. LRF och berörda markägarna har opponerat sig kraftigt angående detta och krävt att fundamentet och förorenad jord ska grävas upp. Tillsynsmyndigheten Energimarknadsinspektionen beslutade därefter att fundamenten ska grävas upp och det beslutet överklagades av Svenska Kraftnät till Mark- och miljödomstolen. Men Domstolen har nu beslutat att fundamenten ska grävas upp.
Domen kan överklagas till 7 september nu på torsdag.

- Ja man kan väl säga att förnuftet hittills gått segrande ur denna tvist, för varken samhället eller bönderna vinner på att tonvis av gift  lämnas kvar i marken under evig tid, säger Palle Borgström, förbundsordförande i LRF. Till slut har vi kanske detta gift i grundvattnet…

Svenska Kraftnät argumenterar för att det finns en miljönytta i att lämna kvar fundamenten i marken, att inte gräva upp och röra runt i jorden runt fundamenten.

- Den argumenteringen  väldigt tunn. En reflektion är att om denna kraftledning istället varit en nedgrävd kabel då skulle vi inte haft denna gift-diskussion över huvudtaget säger Palle Borgström.