Mark- och miljödomstolen har beslutat att Svenska Kraftnät ska gräva upp 578 kreosotfundament från en nedlagd kraftledning i Örebro, Östergötland och Jönköpings län.

– Det är glädjande för alla bönder. Om domen står sig får de marken sanerad från tonvis med gift vilket är viktigt för LRFs arbete för ett hållbart brukande av mark, säger Palle Borgström, LRFs förbundsordförande.

Byggt en ny ledning

Bakgrunden till beslutet är att Svenska Kraftnät byggt en ny ledning, Sydvästlänken, och i samband med detta rivit den gamla ledningen. De gamla kraftledningsstolparna var fastmonterade i nedgrävda fundament och mattor av kreosotimpregnerade slipers. Svenska Kraftnäts inställning har varit att det ur ekonomisk, men även ur miljösynpunkt, är rimligt att låta de kreosotfundament som förankrat kraftledningsstolparna lämnas kvar i marken. Något som domstolen nu förbjuder. Svenska Kraftnät har dock beslutat att överklaga domen till högre instans.

Nästan 50 ton kreosot

Sliperfundamenten är kreosotimpregnerade och den sammanlagda mängden kreosot bedöms till 48 500 kilo längs den gamla kraftledningslinjen. LRF har tillsammans med berörda markägarna fört en kamp för att fundamenten och förorenad jord ska forslas bort. Denna kamp ledde till att Energimarknadsinspektionen, som är tillsynsmyndighet, beslutade att fundamenten ska grävas upp. Beslutet överklagades dock av Svenska Kraftnät till Mark- och miljödomstolen. Domstolen har nu beslutet att fundamenten måste grävas upp, men Svenska Kraftnät har beslutat att överklaga ytterligare en gång. Överklaganstiden för domstolens besked gick ut torsdag 7 september.

 – Det finns helt enkelt ingen samhällsnytta i att lämna kvar 48500 kg gift i marken. Tag bort kreosoten och undvik därmed att jordbruksmark och skog drabbas av farliga miljögifter i framtiden, säger Palle Borgström.