Om vad ska LRF prata med näringsdepartementet?

Vi ska prata om Miljö- och energidepartementets förslag till vissa nya bestämmelser om vattenverksamhet som varit ute på remiss. Syftet med förslaget är att Sverige måste anpassa sig till EU-rätten i vissa delar och att genomföra vattenkraftdelarna av förra årets Energiöverenskommelse mellan S, Mp, C, Kd och M. Tyvärr är förslaget formulerat så att det går längre än vad som behövs för att uppfylla syftena. Det riskerar därför att i onödan försvåra och i vissa fall hota befintligt jord- och skogsbruk och innebär sannolikt utrivning av mycket småskalig vattenkraft. Utrivning hotar även andra dammar och anläggningar än de för vattenkraft, vilket får stora konsekvenser både för enskilda individer och hela bygder.

Vad är syftet med mötet?

Det är att förklara varför vi ser att förslaget får de konsekvenser det får, berätta mer om vilka  konsekvenserna blir och att det med vissa förändringar i förslaget går att uppfylla syftena utan de stora konsekvenserna.

LÄS OCKSÅ: De har inte en aning om konsekvenserna

LRF skickade nyligen in ett remissyttrande om den småskaliga vattenkraften. Vad är det viktigaste budskapet i det remissyttrandet?

Det är att förslaget måste ändras så att de negativa konsekvenser som annars uppstår inte inträffar. Det viktigaste är att vissa bestämmelser som sammanhänger med EU-rätten förändras, att så kallade äldre rättigheter som har sin grund i urminnes hävd och privilegiebrev återupprättas och att småskaliga vattenkraftverk bedöms utifrån ett lokalt perspektiv och att alla nyttor som de har tas med i bedömningen. Dessutom anser LRF att det är nödvändigt med en särskild utredning om markavvattning.

LÄS OCKSÅ: Hela LRFs remissyttrande

EU vill inte att Sverige ska riva den småskaliga vattenkraften, varför vill Sverige göra det ändå?

Det är svårt att förstå. Det kanske beror på olika orsaker. Vissa vill nog riva ut så mycket som möjligt av vattenkraft och dammar. Andra kanske inte inser effekterna av förslaget. Inom EU har man bedrivit projekt för mer småskalig vattenkraft. EU-domstolen har godkänt ett vattenkraftverk med mycket liten produktion i en tidigare orörd älv. Det är tvärtemot utgångspunkterna i förslaget. Enligt LRFs och många andras uppfattning tillåter inte EU-rätten att man gör bedömningar på generell nivå för vissa slags verksamhet enligt förslagets modell, till exempel för småskalig vattenkraft.

LÄS OCKSÅ: EU-kommissionen bekräftar - vill inte riva ut

Hur påverkar förslaget jord- och skogsbruket?

Förslaget tar upp generella regler om vatten, både EU-rättsliga och inhemska, som handlar om bland annat utsläpp och näringsläckage. På grund av förslagets utformning i kombination med hur Sverige tidigare har infört EU-regler får det enligt LRFs uppfattning, som delas av väldigt många branscher, till konsekvens att det kommer att bli svårt att utveckla sin verksamhet, till exempel att utöka animalieproduktionen på gården. Även befintliga verksamheter kommer att påverkas om de bidrar med näringsläckage till en vattenförekomst som inte uppfyller den status som har bestämts. För markavvattning kommer tillståndsprövningen som huvudregel att omfatta all påverkan av ett markavvattningsföretag även om det bara är en liten del som man vill förändra.

LÄS OCKSÅ: 1 700 kraftverk riskerar att rivas ut

Varför är detta mötet så viktigt?

Det är nödvändigt med förändringar i miljöbalken för att anpassa den till EU-rätten. Lagstiftningsarbetet måste därför fortsätta. Dessutom pågår arbetet med att genomföra Energiöverenskommelsen. Det är då viktigt att LRF i alla releventa sammanhang tydliggör vilka hot som finns men också de möjligheter till rimliga lösningar som finns. Näringsdepartementet är en självklar nyckelspelare i det.