I domen är Mark- och miljööverdomstolen mycket kritisk till Jordbruksverkets fokusering på sitt beräkningsverktyg. "Lagstiftaren har inte önskat ett beräkningsverktyg. Av den anledningen kan man inte som beslutande myndighet lägga beräkningsverktygets resultat som enda grund till ett beviljande av biotopskyddet", skriver de i domen.

Domen, som du kan läsa mer initierat här, kan sammanfattas i dessa 4 punkter:

1. Beräkningsverktyget får inte användas ensamt som grund för huruvida en dispens från det generella biotopskyddet kan beviljas eller inte. Länsstyrelsen måste göra en saklig bedömning utifrån omständigheterna i det enskilda fallet, både vad gäller den företagsekonomiska nyttan och biotopens samhällsekonomiska värde.

2. Lantbrukarens bedömning att borttagandet av biotopen är företagsekonomiskt positivt, bör vara en utgångspunkt vid behandlingen av ärendet.

3. Lantbrukarens uppgifter om vilken klassificering av maskiner som hen ska anses behöva använda har företräde framför länsstyrelsens bedömning.

4. Mark- och miljööverdomstolen kritiserar beräkningsverktygets funktion vad gäller sättet att beräkna biotopens samhällsekonomiska värde.

- Förhoppningsvis kommer detta beslut att leda till en mer pragmatisk tillämpning. Länsstyrelserna får inte bortse från att andra saker än deras egna beräkningsverktyg ska påverka beslutsprocessen. Det här är en fråga vi på LRF kommer att fortsätta att följa, säger Helena Andreason.

EXKLUSIVT FÖR MEDLEMMAR: Läs mer i Land Lantbruk