En stor del av LRFs arbete under 2018 kommer handla om att få livsmedelsstrategin att gå över i verkliga handlingsplaner.
Det övergripande målet för livsmedelsstrategin är en konkurrenskraftig livsmedelskedja där den totala livsmedelsproduktionen ökar, samtidigt som relevanta miljömål nås. Syftet är att skapa tillväxt och sysselsättning, och att bidra till en hållbar utveckling i hela landet.
– Det här tjatar vi om så fort vi får tillfälle, säger Thomas Bertilsson som är chef för den näringspolitiska enheten på LRF. För det här är så väsentligt, nu måste företagen ges rätt förutsättningar för att kunna investera och producera.

Tre områden är särskilt prioriterade

God myndighetsutövning
– Vi vill att myndigheterna ska hjälpa företagen att göra rätt, istället för att leta fel. Det handlar om att få tjänstemän på kommunal nivå att förstå att, det jag gör är viktigt för företagandet i min kommun. Vi tänker bland annat lyfta goda exempel på kommuner som fattat hur det går till.

Konkurrensstärkande åtgärder
– Där tittar vi på hur man jobbar i andra länder med till exempel skatte- och avgiftsfrågor och vad vi skulle kunna ta med oss till Sverige. LRF kommer att hålla en workshop om det i början av nästa år.

Försörjningstryggheten
– Det vi tidigare kallade självförsörjningsgrad och hanterade med viss försiktighet eftersom det kunde tolkas alltför protektionistiskt. Nu är läget ett annat och frågan mycket aktuell, ur flera aspekter, säger Thomas Bertilsson.
Eva Åström