Näringslivets Regelnämnd, NNR, har presenterat 72 förenklingsförslag som ska underlätta för företag att växa och utvecklas. Förslagen täcker olika områden som skatt/moms, miljö, arbetsrätt och byggregler. LRF har varit med och lyft fram tre förslag.

  • Enklare tillstånds- och miljöprövning av jordbruksverksamhet
  • Kategorisera jordbruk som miljöpåverkande verksamhet, inte miljöfarlig verksamhet vid tillståndsprövning
  • Tidskrav på myndigheters ärendehantering

Läs hela rapporten här 
LRFs förslag har nummer 46, 47 och 72.

Här är samtliga 72 förenklingsförslag

Skatt

1. Gör kravet på personalliggare i byggverksamhet till ett renodlat arbetsgivaransvar 

2. Skatterättsligt företrädaransvar 

3. Höjd schablon för anskaffningsvärdet av långa innehav vid kapitalvinstbeskattning 

4. Sänkt kapitalskatt 

5. Slopad fyraprocentsspärr i 3:12-reglerna 

6. Förenklad schablonregel och borttagen trädaregel för fåmansföretagare 

7. Slopa den skattemässiga diskrimineringen av generationsskiften mellan närstående 

8. Inför energiskattebefrielse på 100 procent för elektriskt drivna bussar 

9. Avskaffa skatten på försäkringar för bussar i yrkesmässig trafik 

10. Undantag från trängselskatter och infrastrukturavgifter för bussar under 14 ton 

11. Avdragsreglerna för personalkostnader såsom t.ex. friskvård ska vara samma oavsett företagsform 

12. Avskaffa kraven på personalliggare och certifierat kassaregister 

13. Tillåt kvartalsrapportering av alla företagets skatter

14. Förbättra effektiviteten i den arbetskraftövervakning som hanteras genom personalliggare 

15. Förenklingar i SINK-beskattningen 

16. Elskatt för tillverkande företag 

Mervärdesskatt

17. Begär undantag från momsdirektivet så att alla företag kan deklarera årsmoms per den 12 maj 

18. Höjd omsättningsgräns för skattskyldighet för moms 
19. Inför rak kontantmetod vid momsredovisning, tillämplig för alla transaktioner 

20. Möjliggör för momsfria företag och aktörer att hyra momsade lokaler

21. Införande av schablon för momsavdrag för personbilar 

22. Slopa avdragsförbudet för stadigvarande bostad 

Redovisning

23. Underlätta möjligheterna att förvara räkenskapsinformation utanför Sverige.

24. Införande av möjlighet att direkt föra över räkenskapsinformation till elektronisk form 

25. Separata regler för årsbokslut i bokföringslagen 

Bolagsrätt

26. Slopad revisionsplikt fullt ut i enlighet med EU-lagstiftningen 

27. Alternativt organisationsnummer för enskild firma 

Finansmarknad

28. Undantag från konsumentskyddsreglerna för specialfonder som bara marknadsförs till professionella investerare 

29. Införande av nya reglerade fondformer i Sverige 

30. Avskaffad femårsregel för värdering av privatbostad 

31. Färre utfärdare av identitetshandlingar 

32. Förenkla öppnande av konto via telefonbanken 

33. Inför möjlighet att delegera beslut avseende tjänster till jävskretsen 

34. Jämställ möjligheterna för ISK-kunder och depåkunder att delta i alla emissioner 

35. Behov av tydliggörande av agentrollen 

Arbetsrätt

36. Införande av en proportionalitetsprincip för stridsåtgärder på arbetsmarknaden 

37. Avskaffa reglerna om varsel vid driftsinskränkning 

38. Utnyttja möjligheterna till avvikelser i EUs arbetstidsdirektiv fullt ut 

39. Förändrade turordningsregler så att kompetens ges en mer framträdande roll 

40. Reformerade möjligheter att ogiltigförklara uppsägningar p.g.a. personliga skäl 

41. Utökade möjligheter för företag att göra undantag inom turordningsreglerna i LAS 

Socialförsäkringar

42. Samma karenstid för den som betalar egenavgift som för den som har anställning 

Arbetsmiljö

43. Undantag från kravet på byggarbetsmiljösamordnare vid mindre arbeten 

44. Förtydligande av arbetsgivarens arbetsmiljöansvar och arbetstagares ansvar gällande personlig skyddsutrustning 

45. Flexiblare regler för kraven på utblick 

Miljö

46. Förenklad miljöprövning utan tillväxthinder för lantbruksföretag 

47. Inför begreppet miljöpåverkande verksamhet för lantbruksföretag i Miljöbalken 

48. Effektivare regelverk beträffande sanering av verksamheter som orsakar miljöskador 

49. Effektivare tillståndsprocess för ansökningar enligt 19 och 22 kap Miljöbalken 

50. Begränsa problemet med bilmålvakter och svartskrotning

51. Utvidgad rätt att ta felparkerade fordon på privat mark i anspråk för fordringar på skatt och avgift 

52. Förläng tidsgränsen för skattedeklaration avseende kemikalieskatt 

Energi

53. Förenkla reglerna för energideklarationer och avskaffa kravet på tredjepartskontroll 

54. Förändrad definition av stora företag vid energikartläggning

55. Undvik dubbelreglering genom energikartläggning och energideklaration 

Transport

56. Förenkla för drönare och drönartjänster 

57. Flexiblare tillämpning av regler för kör- och vilotider

58. Förlängd tid för tömning av förarkort och digitala skrivare

59. Avveckla pumplagen och låt marknadskrafterna styra tillhandahållandet av förnybart drivmedel 

Byggregler

60. Färre riksintressen 

61. Minska samrådskretsen i PBL och därmed hyresgästorganisationers rätt att överklaga nya bostäder 

62. Minskat strandskydd vid bostadsbyggande

63. Återinförda kontrollkrav med oberoende besiktning vid nybyggnad av cisterner 

64. Underlätta medborgardriven stadsutveckling genom en-väg-in till kommunen 

Vård och omsorg

65. Förbättrad konkurrensneutralitet mellan privata och offentliga aktörer i vård och omsorg 

66. Lika tillståndsplikt inom socialtjänstlagen, oavsett regiform 

Migration

67. Förenkla reglerna för arbetskraftinvandring 

68. Utökade möjligheter att utfärda talangvisum 

Besöksnäringen

69. Upphäv lagen om hotell- och pensionatrörelse 

70. Avskaffa danstillståndet 

Digitalisering

71. Öppna upp tillgången till geodata och andra offentliga datakällor 

Myndighetsutövning

72. Tidskrav vid ärendehantering 

Läs hela rapporten här