Vad händer i närtid?

Den här veckan har LRFs förbundsordförande Palle Borgström träffat landsbygdsminister Sven-Erik Bucht för att diskutera livsmedelsstrategin och specifikt frågan om myndighetsutövning. LRF har också deltagit i en paneldebatt om krisberedskap i veckan.

Vilken är den största förändringen med livsmedelsstrategin på plats?

Att det nu finns en tydlig politisk viljeinriktning att svensk livsmedelsproduktion ska öka.

Vad gör LRF annorlunda idag?

Den stora skillnaden är att med riksdagsbeslutet i ryggen blir det lättare att få gehör, vi kan jobba mer målmedvetet och det är lättare att få stöd från andra aktörer i livsmedelskedjan.

Finns det redan nu några konkreta förändringar för företagare?

Ja, etableringen av ett växtförädlingscentrum, en ökad nationell ersättning till norra Sverige och förbättrade djurskyddsföreskrifter för gris är några exempel. Dessutom innebär riksdagsbeslutet ett erkännande för varje lantbruksföretag att deras produktion är viktig. Min förhoppning är att det ger var och en ökad framtidstro.

Vilka områden har LRF ringat in som extra viktiga?

LRF har ringat in tre områden. Det första är förbättrad myndighetsutövning - det handlar om att myndigheterna på allvar ser till att kontakterna mellan företagare och tjänstemän fungerar så smidigt som möjligt. Riksdagsbeslutet att öka livsmedelsproduktionen behöver skrivas in i myndighetsinstruktioner och regleringsbrev. Det andra är internationella jämförelser - det är alltid nyttigt att titta på hur andra länder gör. LRF kommer att ta fram en jämförelse med några andra EU-länder. Det tredje är försörjningstrygghet - en ökad inhemsk livsmedelsproduktion är ett viktigt steg för att förbättra krisberedskapen och minska sårbarheten.

Avslutningsvis, vad är viktigast det närmaste halvåret?

Fortsätta arbetet med att ta fram strategier lokalt och regionalt. I grova drag finns det konkreta strategier i drygt hälften av Sveriges län. En annan sak är att se till att livsmedelsfrågorna är prioriterade bland de politiker som röstas fram i 2018 års val. Och för att förbättra och effektivisera samarbetet mellan företagare och tjänsteman kommer vi att satsa mycket på samverkan med centrala och regionala myndigheter.

LRFs handlingsplan med lägesrapport

Mer om livsmedelsstrategin